Bülten 2020

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

BÜLTEN 2020-182

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) VE  KONU BAŞLIKLARI

27 Kasım 2020 gün ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) “ de konu başlıkları aşağıdadır.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) ‘e ulaşmak için tıklayınız

I- AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

A- TANIMLAR

1- Kesinleşmiş Alacak

2- Vergi, Beyanname ve Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranları Tanımları

B- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI 

1- Alacağın Türü ve Dönemi 

a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Açısından

(1) Alacağın türü 

(2) Alacağın dönemleri 

b) Kapsama Giren İdari Para Cezaları

c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Takip Edilen Diğer Alacaklar 

C- İL ÖZEL İDARELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI 

Ç- BELEDİYELERCE TAKİP EDİLEN ALACAKLAR 

1- 213 sayılı Kanun Kapsamına Giren Alacaklar

2- 6183 sayılı Kanun Kapsamına Giren Alacaklar

3- Belediyelerin Ücret Alacakları

4- Belediyelerin Su, Atık Su ve Katı Atık Ücreti Alacakları

5- Büyükşehir Belediyelerinin Katı Atık Ücreti Alacakları

6- Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Su ve Atık Su Alacakları

D- YİKOB’LARCA TAKİP EDİLEN ALACAKLAR

II- ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

B- ALACAK TUTARININ TESPİTİ

1- Yİ-ÜFE Tutarının Hesaplanması

2- Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Kesinleşmiş ve Vadesi Geldiği Halde Ödenmemiş Vergiler

3- Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Kesinleşmiş ve Ödeme Süresi Henüz Geçmemiş Vergiler

a) 213 sayılı Kanunun Uzlaşma Hükümlerine Göre Kesinleşen Alacaklar

b) 213 sayılı Kanunun 376 ncı Maddesinden Yararlanılarak Ödenecek Alacaklar

c) 213 sayılı Kanunun 371 inci Maddesinde Yer Alan Pişmanlık Hükümlerine Göre Beyan Edilen Matrahlar Üzerinden Tahakkuk Eden Alacaklar

4- Kanunun Yayımı Tarihinden Önce Asılları Kısmen ya da Tamamen Ödenmiş Olan Vergiler

a) Asılları Kısmen Ödenmiş Olan Vergiler

b) Asılları Tamamen Ödenmiş Vergilere İlişkin Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı

c) Asılları Tamamen Ödenmiş Vergilere İlişkin Gecikme Faizi ve Gecikme Zamlarından, Kanunun Yayımı Tarihinden Önce Kısmen Tahsil Edilenler

5- Sadece Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezası ve Buna İlişkin Gecikme Zammından İbaret Borçlar

6- Bir Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın Kesilmiş Olan Vergi Cezaları

7- İştirak Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezaları

8- İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Vergiler

9- Geçici Vergiler

10- Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Yapılacak İşlemler

11- 5736 sayılı Kanuna Göre Uzlaşılmış Alacaklar

12- Kanun Kapsamındaki İdari Para Cezaları

13- 6183 sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen Diğer Alacaklar

14- Tecilli Alacaklar

15- Bazı Kanunlara Göre Yapılandırılmış Olan ve Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Ödemeleri Devam Eden Alacaklar

16- Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Yargı Kararına Göre Kesinleştiği Halde Ödeme Süresi Belirlenmemiş Alacaklar

17- Belediyelerin Ücret, Su, Atık Su ve Katı Atık Alacakları, Büyükşehir Belediyelerinin Katı Atık Ücreti Alacakları ile Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Su ve Atık Su Alacakları

18- YİKOB’larca Takip Edilen Alacaklar

C- ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ

1- Ödeme Süresi

2- Ödeme ve Katsayı Uygulaması

a) Peşin veya İlk İki Taksit Ödeme Süresi İçinde Yapılan Ödemeler ve İndirim

b) Taksitli Ödeme ve Katsayı Uygulaması

3- Kredi kartı ile ödeme

4- Mahsuben ödeme

Ç- KANUN HÜKMÜNDEN YARARLANMANIN DİĞER ŞARTLARI

1- Dava Açılmaması, Açılmış Davalardan Vazgeçilmesi

2- Kanunun Yayımı Tarihinden Sonra Tebliğ Edilen Yargı Kararları İle Yargılama Giderleri

D- TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

1- Süresinde Ödenmeyen Taksitler

2- İhlal Nedeni Olmayan Eksik Ödemeler

3- İhlal Hâlinde Kanun Hükümlerinden Yararlanma

4- İhlal Hâlinde Alacakların Takibi

E- TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR

F- DİĞER HUSUSLAR

EK Liste I

EK Liste II

EK-1 Yİ-ÜFE Oranları Tablosu

EK-2A Kesinleşmiş Alacaklar

EK-2B  Kesinleşmiş Alacaklar- İl Özel İdareleri İçin

EK-2C Kesinleşmiş Alacaklar- Belediyeler İçin

EK-2D Kesinleşmiş Alacaklar- Spor Kulüpleri İçin

EK-2E Mahsup Dilekçesi- Kanunun Yayımı Tarihinden Sonra Mahsuben Ödeme Talep Edenler İçin

EK-2F Mahsup Dilekçesi- Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Yaptıkları Mahsuben Ödeme Taleplerinden Vazgeçenler İçin

EK-3 Diğer Alacaklı İdareler Listesi