Bülten 2020

1 Ocak 2020 Tarihinde Tüm Türkiye’de Uygulanacak Olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirilmesi Uygulaması Bazı İllerde I Mart 2020 Tarihine Ertelendi

BÜLTEN 2020-54

1 OCAK 2020 TARİHİNDE TÜM  TÜRKİYE’DE UYGULANACAK OLAN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASI BAZI İLLERDE I MART 2020 TARİHİNE ERTELENDİ

9 Şubat 2020 gün ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)” de, 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin geçici 4 üncü maddesi  ve aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1-Değişen Geçici 4 üncü madde aşağıdadır.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

(3) Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.”

2-15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Geçici 4 üncü maddesi 1.1.2020 tarihinde,

ç) Diğer maddeleri 1.3.2020 tarihinde”

Bu hükümlere göre,

-Geçici 4 üncü maddesinde yer alan Kırşehir 1.6.2017, Amasya, Bartın ve Çankırı 1.1.2018 tarihinden itibaren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi uygulamasına geçmişlerdir. Bursa, Eskişehir ve Konya illeri de 1.1.2020 tarihinden itibaren uygulamaya başlayacaklardır.

-Diğer illerde uygulama, 1.1.2020 tarihinden 1.3.2020 tarihine  ertelenmiştir.

İlgili tebliğe ulaşmak için  tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,09.02.2020