Bülten 2020

Değerli Konut Vergisi Beyan 20 Mart 2020 ve 1.Taksit Ödeme Süresi 31 Mart 2020 Günü Sonuna Uzatıldı

BÜLTEN 2020-53

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAME VERME SÜRESİ 20 MART 2020 GÜNÜ SONUNA  BİRİNCİ TAKSİT ÖDEME SÜRESİ İSE 31 MART 2020 GÜNÜ SONUNA UZATILMIŞTIR

7 Aralık 2019 gün ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un Emlak Vergisi Kanununa eklenen Değerli Konut Vergisi Kanunu maddeleri 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüktedir.

Bu kanuna göre, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuat kapsamında yapılan değerleme sonucunda belirlenen ve değeri 5.000.000  tutarı aşan (bu tutar dâhil) mesken nitelikli taşınmazlar, ilgilisine tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmaz değeri kesinleşir. Süresinde yapılan itirazlar, on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve kesinleşen değer, ilgilisine tebliğ edilir. Bu değer, değerli konut vergisi uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer olarak kabul edilir.

Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine, mesken nitelikli taşınmazın değerinin 5.000.000 TLyi aştığı (bu tutar dâhil) yılı takip eden yılın şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir ve vergi, yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur. 2020 yılı için Değerli Konut Vergisi beyannamesi 20 Şubat  2020  sonuna kadar verilir.

Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilir ve vergi ilgili vergi dairesince tarh ve tahakkuk olunur.

Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.

Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 07.02.2020 gün ve  EVK-3/2020-1 sayılı Emlak Vergisi  Kanunu Sirküleri 3 ile, 20 Şubat 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 takvim yılına ait Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart 2020 Cuma günü sonuna kadar, bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1 inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

İlgili sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 07.02.2020