Bülten 2020

2020 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri Tespit Edildi

BÜLTEN (2020-29 )

2020 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ TESPİT EDİLDİ

31 Aralık 2019 gün ve 30995 (Mükerrer 4) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol  Genel Müdürlüğünün 64 Sıra Nolu Değerli Kağıtlar Genel Tebliğinde 01.01.2020 tarihinden itibaren  geçerli olan değerli kağıt bedelleri aşağıda yer verilen tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi  Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 16,50
b) Beyanname 16,50
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 33,00
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 – Pasaportlar 160,00
4-   İkamet İzni (Değişik:28.07.2016-6735/27 md) 110.00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 –
(Değişik:14.01.2016-6661/3.md)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

 

25,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı

 

25,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 50,00
7 – Aile cüzdanları 140,00
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 – Sürücü belgeleri 200,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200,00
11 – Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)
12 – Motorlu araç tescil belgesi 180,00
13 – İş makinesi tescil belgesi 150,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 10,00
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 14,00
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 110,00
17-Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) Düzeltme:R.G.22.12.2016 29926 110,00

 

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.01.2020