Bülten 2020

Çevre Kanununa Göre 2020 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları ve Uygulama Esasları

BÜLTEN (2020-28)

ÇEVRE KANUNUNA GÖRE 2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULAMA ESASLARI

2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 31.12.2019 gün ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1)” de 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak idari parasını gerektirecek fiiller ve bu filler nedeniyle uygulanacak para cezaları, yayımlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

İlgili tebliğdeki para cezaları aşağıdadır.

Bu cezaların uygulanmasında;

1-İdari Yaptırım Karar Tutanağı ilgili kurum tarafından tebliğ edilir.

2-Bu Karar Tutanağına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde idari mahkemesinde dava açılabilir. Bu süre içinde dava açılmaz ise karar kesinleşir.

3-İdari para cezasının ödeme süresi tebliğden itibaren 1 aydır. Dava açmış olmak cezanın tahsilini durdurmaz.

4-İdari para cezası dava açmaksızın ödenirse cezanın ¾ ü tahsil edilir. Ödeme, dava açılmasını engellemez.

5-Ödeme süresi içinde müracaat edilmesi halinde borç taksitlendirilebilir.

6-Ödeme süresi içinde ödenmeyen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre vergi Dairesince takip ve tahsil edilir.

2872 sayılı Çevre Kanununun

20 nci maddesinin

Kanundaki ceza miktarı 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında uygulanacak ceza
(a) bendindeki ceza miktarları
Emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1.250 TL 1.895 TL
Yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 2.500 TL 3.791 TL
Egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine 1.250 TL 1.895 TL
Yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden ve/veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 5.000 TL 7.582 TL
Belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara ve/veya belgelerde tahrifat yapanlara ve/veya sahte belge düzenleyenlere diğer kanunlarda yazılı yaptırımlar saklı kalmak üzere 10.000 TL 15.166 TL
(b) bendindeki ceza miktarı
Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara, 24.000 TL 88.499 TL
Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa, 48.000 TL 177.010 TL
(c) bendindeki ceza miktarları
Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara, 6.000 TL 22.109 TL
Bu Kanunun ek 9 uncu maddesine aykırı davrananlara, 2.000 TL   7.360 TL
Bu bendin birinci paragrafında öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde verilecek ceza toplu veya ferdî ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için , toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdî ısıtılan konutlarda ise konutu kullanana aittir. 300 TL 1.093 TL
(d) bendindeki ceza miktarları
Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde cezai sorumluluk bu maddenin (c) bendinin üçüncü paragrafına göre tespit edilir. (b) bendi için iki kat:

48.000 TL

96.000 TL

 

 

177.010 TL

354.034 TL

(c) bendi için iki kat:

12.000 TL

4.000 TL

600 TL

 

 

44.245 TL

14.740 TL

2.199 TL

(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak

10.000 TL

15.000 TL

 

 

 

15.166 TL

22.749 TL

(e) bendindeki ceza miktarı
Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için 10.000 TL 36.865 TL
(f) bendindeki ceza miktarı
11 inci maddeye göre kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 60.000 TL 221.267 TL
(g) bendindeki ceza miktarı
12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 TL 18.037 TL
(h) bendindeki ceza miktarları
Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 400 TL 1.461 TL
Ulaşım araçları için , 1.200 TL 4.412 TL
İşyerleri ve atölyeler için  Türk Lirası, 4.000 TL 14.740 TL
Fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 12.000 TL 44.245 TL
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton başına*
Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile akarsularda;

Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına,

400 TL 606,67 TL
Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara, bu miktar ve ilave her gros ton başına, 100 TL 151,67 TL
Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına , 10 TL 15,16 TL
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton Başına*:
Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına, 30 TL 110,53 TL
Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına, 6 TL 22,05 TL
Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına, 100 KR 351 KR
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton Başına*:
Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin gros tona kadar olanlar için gros ton başına , 200 TL 303,34 TL
Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına , 40 TL 60,67 TL
Beşbin gros tondan fazla olanlara ise,

yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına ,

10 TL 15,16 TL
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına, 100 TL 151,67 TL
Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına, 20 TL 30,34 TL
Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına, 10 TL 15,16 TL
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları
Bu bendin birinci paragrafı dışında, bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara, 24.000 TL 88.499 TL
Yukarıda öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için, Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. 600 TL 2.199 TL
(i)bendindeki ceza miktarı
Bu Kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara, 1.000 TL 3.673 TL
(j) bendindeki ceza miktarları
Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere, 24.000 TL 88,499 TL
Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için,Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. 600 TL 2.199 TL
(k) bendindeki ceza miktarları
Bu Kanunun 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, (d) bendi uyarınca ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve (e) bendinin ikinci paragrafı uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usûl ve esaslarına aykırı davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykırı davrananlara, 20.000 TL

100.000 TL

73.747 TL

368.789 TL

(l) bendindeki ceza miktarları Dekar başına*:
Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için, Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır. 20 TL 73,68 TL
Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (d) bendi uyarınca tespit edilen esaslara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden ve kazasına tâbi olan deniz yetki alanlarından, akarsular ve göller ile tarım alanlarından belirlenen esaslara aykırı olarak kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara metreküp başına , Metreküp başına*:

120 TL

 

442,49 TL

(m) bendindeki ceza miktarları
Bu Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara , 6.000 TL 22.109 TL
Çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara,  

4.000 TL

 

14.740 TL

(n) bendindeki ceza miktarları
Bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara , 48.000 TL 177.010 TL
Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için, Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. Bu alanlarda Kanuna ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılan yapılar 3194 sayılı İmar Kanununda belirlenen esaslara göre yıktırılır. 1.200 TL 4.412 TL
(o) bendindeki ceza miktarı
Bu Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen acil durum plânlarını yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslara uygun olarak hazırlamayan ve bu plânların uygulanması için gerekli tedbirleri almayan, ekip ve ekipmanları bulundurmayanlar ile yerel, bölgesel ve ulusal acil durum plânlarına uymayanlara, 12.000 TL 44.245 TL
(p) bendindeki ceza miktarı
Bu Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen malî sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara, 24.000 TL 88.499 TL
(r) bendindeki ceza miktarları
Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 24.000 TL 88.499 TL
İthal edenlere. 60.000 TL 221.267 TL
(s) bendindeki ceza miktarı
Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere, 100 TL 351 TL
(t) bendindeki ceza miktarı
Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara ayrı ayrı, 2.000.000 TL. 7.376.030 TL
(u) bendindeki ceza miktarı
Tehlikeli atıkları ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara, 2.000.000 TL 7.376.030 TL
(v) bendindeki ceza miktarı
Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara, 100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar

368.789 TL’den

3.688.006 TL’ye

kadar

(y) bendindeki ceza miktarı Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı bu
Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen usûl ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunanlara, 100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar

 

300.856 TL’den

3.008.653 TL ye

kadar

(aa) bendindeki ceza miktarı Ton başına*

100 TL

Ton başına*

151,67 TL

(bb) bendindeki ceza miktarı Metrekare başına*

10 TL

Metrekare başına*

15,16 TL

Bu maddenin (k), (l), (r), (s), (t), (u), (v) ve (y) bentlerinde öngörülen idarî para cezaları kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir.Bu maddede öngörülen ceza miktarlarını on katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.Bu maddenin uygulamasında Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların, fiilin suç oluşturması haline ilişkin hükümleri saklıdır.
   
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları Belediyelerde;                                    Belediyelerde;
Bu Kanunun 8 inci maddesi ile atıksu altyapı sistemlerinin ve katı atık bertaraf tesisleri kurma yükümlülüğü verilen kurum ve kuruluşların, bu yükümlülüklerini, bu maddede belirtilen süre içinde yerine getirmemeleri halinde; Nüfusu * 100.000’den fazla olanlarda:50.000 TL  

Nüfusu

100.000’den fazla olanlarda:184.386

TL

100.000 ilâ 50.000 arasında olanlara, Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:30.000 TL Nüfusu 100.000 –

50.000 arasında

olanlarda: 110.629 TL

50.000 ilâ 10.000 arasında olanlara, Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:20.000 TL Nüfusu 50.000 –

10.000 arasında

olanlarda:73.747 TL

10.000 ilâ 2.000 arasında olanlara, Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:10.000 TL Nüfusu 10.000 –

2.000 arasında

olanlarda:36.865 TL

Organize sanayi bölgelerinde, Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

Organize Sanayi

Bölgelerinde:

368.789 TL

Bunların dışında kalan endüstri tesislerine ve atıksu üreten her türlü tesise. Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu

üreten her türlü

tesiste:60.000 TL

Bunların dışında

kalan endüstri ve

atıksu

üreten her türlü

tesiste:221.267 TL

 

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.01.2020