2020 Yılında Yeminli Mali Müşavirlerin Uygulayacağı Tasdik Hadleri

BÜLTEN 2020-33

2020 YILINDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

UYGULAYACAĞI  TASDİK HADLERİ

YMM’ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu 37 Seri Nolu Genel Tebliğlerinde hadler aşağıda belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu hadler; Maliye Bakanlığınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 Yeni Türk Lirası ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 Yeni Türk Lirasından fazla olan tutarlar ise 1000 Yeni Türk Lirasına yükseltilecektir.

2020 yılında herhangi bir belirleme olmadığı takdirde  için uygulanacak hadler, 2019 Yılı için tespit edilen hadler, yeniden değerleme haddi olan % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) oranında artırılarak aşağıda gösterilen şekilde uygulanacaktır.

A-TAM TASDİK KAPSAMI

TAM TASTİK SINIRI 2017 YILI

TL

2018 YILI

TL

2019 YILI

TL

Aktif Toplam 8.012.000 9.913.000 12.151.000
Net Satışlar Toplamı 16.019.000 19.820.000 24.295.000

Bu hadlerden birisinin aşılması halinde tasdik kapsamına girer.

B-YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV İADESİ LİMİTLERİ (TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN)

İADE DOĞURAN İŞLEM 2018 YILI

TL

2019 YILI

TL

2020 YILI

TL

11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9 562.000 695.000 852.000
29/2 1.124.000 1.391.000 1.705.088
11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın) 148.000 183.000 224.000

C-YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADELERİNDEKİ LİMİTLER

2019 YILI

TL

2020 YILI

TL

Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin tevkif yoluyla kesilen ve beyanname üzerinden mahsup edemedikleri vergilerin YMM raporuna istinaden nakden ve mahsuben iadesi limiti 100.000

(252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.)

100.000

(252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.)

D-YMM’LERİN YAPACAKLARI KARŞIT İNCELEMELERİNİN LİMİTLERİ

İŞLEM TÜRÜ 01.01.2019

Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgeler       TL

01.01.2020

Tarihinden   

İtibaren   

Düzenlenen   

Belgeler TL

Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller 36.000 44.000
Bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması gereken limit 106.000 130.000

E-İNDİRİMLİ ORAN LİMİTİ

2018 YILI

TL

2019 YILI

TL

2019 YILI

TL

İade yapılabilmesi için aşılması gereken limit 11.400 14.100 17.300

F-DİĞER TASDİK LİMİTLERİ

2018 YILI

TL

2019 YILI

TL

2020 YILI

TL

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI 294.000 364.000 446.000

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 01.01.2020