Bülten 2016

Bülten 2016-43 Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Hazır Beyan Sistemi Uygulaması

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com                                                                         İstanbul,25.02.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/43 )

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN HAZIR BEYAN SİSTEMİ

25 Şubat 2016 gün ve 29635 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 470 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, daha önce 414 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği ile sadece gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin bu iratlarına ilişkin olarak önceden hazırlanmış beyannamelerini onaylayıp gönderebilmelerine imkan veren Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi kapsamı genişletilerek gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sistemi uygulamaya konulmuştur.

1 Mart 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe konulacak bu sistem, yukarda belirtilen gelir türlerine göre beyanname vermek zorunda olan mükelleflerin elde ettikleri gelirlerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, veri ambarında bulunan bilgiler ile diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, beyannamenin kısmen veya tamamen önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanmaktadır. Beyannamenin verilmesi sırasında, vergi hesaplaması Sistem tarafından otomatik olarak yapılacak ve tahakkuk bilgileri mükellefin onayına sunulacaktır.

Hazır Beyan Sistemine Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden giriş yapılacaktır.

Mükellefler güvenlik sorularını cevaplayarak veya İnternet Vergi Dairesi şifrelerini kullanarak Sisteme giriş yapabilecek ve buradan Başkanlıkça kısmen veya tamamen önceden hazırlanmış beyannamelerini görüntüleyebilecek, doldurabilecek, değiştirebilecek ve onaylayabileceklerdir. İnternet Vergi Dairesi şifresi bulunmayan mükellefler, ekte genel tebliğ ekinde yer alan İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler) ile herhangi bir vergi dairesine başvurarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alabileceklerdir. Daha önce Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Eden Gerçek Kişiler İçin) temin edilen kullanıcı kodu, parola ve şifre ile Hazır Beyan Sistemine giriş yapılabilecektir.

İlgili Genel Tebliği ve ekine ulaşmak için tıklayınız.