Bülten 2016

Bülten 2016-85 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 2 Seri Nolu Genel Tebliğ

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 05.11.2016.

 

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/85 )

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 2 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 2 Seri Nolu Genel Tebliğ, 03 Kasım 2016 gün ve 29877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onyedinci fıkrasında, Bakanlar Kurulu’na Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir. Bakanlar Kurulu, bu yetkisini 26.10.2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25.10.2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile kullanmıştır.

Bu Tebliğde, sözü edilen Bakanlar Kurulu Kararı açıklamalarına yer verilmiştir.

1-6736 sayılı Kanunun; 2 (Kesinleşmiş alacaklar), 3 (Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, 5 (Matrah ve vergi artırımı) maddeleri ve 4 üncü maddesinin ( İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler) dokuzuncu (pişmanlık) ve onuncu fıkralar(Kendiliğinden verilen beyannameler) ile 10 uncu maddesinin (Ortak hükümler) on dokuzuncu  (mücbir sebep hali ilan edilmiş  ve mücbir sebep süresi iki yılı aşmış yerlerdeki mükelleflerden verilmemiş beyanname ve bildirimler) fıkrasına göre yapılandırılacak borçlara ilişkin olarak, Kanunda yer alan başvuru süreleri 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Ancak, bu hükümler kapsamında yapılacak ilk taksit ödemelerinde herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmadığından, ilk taksit ödemelerinin Kanunda belirlenen süre (30 Kasım 2016 tarihine kadar bu tarih dahil) içerisinde yapılması gerekmektedir.

Bakanlar Kurulu gereğince, kanunun 6 ncı maddesi (İşletme  kayıtlarının düzeltilmesi) hükmüne göre yapılacak başvuruların kanunda belirtilen süre (30.11.2016 tarihi dahil) içerisinde yapılması gerekmektedir.

2-Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1 inci maddesinin ikinci fıkrası (213 sayılı Vergi Usul Kanununa tabi vergile ile gümrük vergilerine eş vergi ve mali yükümlülükler) ile 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci (bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri) ila sekizinci fıkralarına göre yapılandırılacak(bu kanun kapsamındaki inceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemler; iştirak nedeniyle kesilen cezalar, pişmanlık şartlarına uyulmamış cezalar, kendiliğinden verilmiş beyannamelere ilişkin cezalar ) borçlara ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süresi; Kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31.10.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Buna göre, 6736 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19.8.2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31.10.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan vergi/ceza ihbarnamesine ait tebligatlara münhasır olmak üzere, Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilere ilişkin 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarına göre yapılandırılacak borçlara ilişkin olarak birinci fıkrada yer alan;“ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün” olarak belirlenmiş olan başvuru süresi, 30 günün bitim tarihinden itibaren bir ay, ilk taksit için belirlenmiş olan “ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere” şeklindeki ödeme süresi ilk taksit için ihbarnamenin tebliğini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) uzatılmıştır.

Örnek- Mükellefe, 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamına giren vergi ve cezaya ilişkin ihbarname 7 Eylül 2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellefin, Kanundan yararlanmak için 7 Ekim 2016 tarihine kadar yapması gereken başvurunun süresi BKK gereği 7 Kasım 2016 tarihine; ilk taksit ödeme süresi de 31 Ekim 2016 tarihinden 30 Kasım 2016 tarihine kadar uzamıştır.

Daha önce, 30 gün içerisinde yapılması gereken başvuruyu süresinden sonra yapmaları nedeniyle başvuruları reddedilen mükelleflerin müracaatları da örnekte açıklandığı şekilde yapmalarına da imkan sağlanmıştır.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.