Bülten 2016

Bülten 2016-41 Türkiye Kızılay Derneği KDV İstisnası

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,14.02.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/41 )

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ KDV İSTİSNASI

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 5)

11 Şubat 2016 gün ve 29621 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5 Seri Nolu  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B) kısmının 9 uncu bölümünden sonra gelmek üzere “Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetlerinde İstisna” bölümü ilave edilmiştir.

Bu bölümde, 6639 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen aşağıda yer verilen;

“h) Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak afet yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi faaliyetleri, savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler; Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetleri,”

hüküm hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

Bu açıklamalar; İstisnanın kapsamı, uygulanması, istisna belgesi, istisna kapsamında mal ve hizmet satanların beyanı ve ,iade esasları konularını kapsamaktadır.

Bu genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.