Bülten 2016

Bülten 2016-44 6676 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Hükümleri

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com                                                                                                                                       İstanbul,27.02.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/44 )

6676 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN GELİR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

26/02/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6676 sayılı Kanun 32 maddeden oluşmaktadır. Bu kanunda 11 kanun ile ilgili hükümler bulunmaktadır. Vergi kanunlarını ilgilendiren 2 kanunla ilgili 2 hüküm vardır.

Aşağıda bu kanun maddelerinin hangi kanunlarla ilgili olduğu belirtildikten sonra Vergi Kanunlarını ilgilendiren hükümlerinin değişiklik maddelerine yer verilecektir.

Kanunun Maddesi Değişiklik Yapılan Kanun
1 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
2 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Hakkında Kanun
3,4,5 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu
6 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
7 3624 Sayılı Küçük ve Orta Ölçekli   işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun
8,9,10,11,12,13,14,15 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Hakkında Kanun
16,17 4734 Sayılı Kamu İhaleleri Kanunu
18,19,20 Yabancı Çalıştırma İzinleri Hakkında Kanun
21,22,23,24 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
25,26,27,28,29 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
30,31 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
32 Yürürlük Maddesi
33 Yürütme Maddesi

 

Gelir Vergisi Kanunu:

Madde 1

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 75 nci maddesi değişiklikten sonra aşağıdaki gibi olmuştur.

“31/12/2023  tarihine kadar, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Ar-Ge ve destek personelinin tasarım ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin; doktoralı olanlar için yüzde 90’ı, diğerleri için yüzde 80’i doktoralı olanlar ile 5746 sayılı Kanun kapsamındaki temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için % 95’i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90’ı ve diğerleri için yüzde 80’i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu süre içerisinde, anılan maddenin bu maddeye aykırı olan hükmü uygulanmaz.”

Katma Değer Vergisi Kanunu

Madde 6

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 20 nci maddesinin 1 nci fıkrası değişiklikten sonra aşağıdaki gibi olmuştur.

1. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.”

Maliye Bakanlığı; program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan yararlanılacak bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.”

İlgili kanun için tıklayınız.