Bülten 2016

Bülten 2016-42 Kıymetli Madenler Piyasasında İşlem Yapma Yetkisi Verilenlerin Yapacakları İşlemlerin Tevsik Zorunluğu Olmadığı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,14.02.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/42 )

BORSA İSTANBUL A.Ş. BÜNYESİNDE YER ALAN KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA İŞLEM YAPMA YETKİSİ VERİLENLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLERE İLİŞKİN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TEVSİK ZORUNLUĞU OLMADIĞI

24 Ocak 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin 8.000 TL’lik had, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 7.000 TL’ye indirilmiştir. Sözü edilen Genel Tebliğ ile, konuya ilişkin olarak bu tarihten önce yayımlanmış tebliğler bir bütün olarak ele alınmış, tevsik zorunluluğu kapsamında olan ve olmayan tahsilat ve ödemeler tek tebliğ olarak yer verilmiştir.

12 Şubat 2016 gün ve 29622 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 469 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile 459 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde yer verilen “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne 12 Şubat 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere (e) bendinden sonra gelmek üzere f bendi eklenmiştir.

Bu eklemeden sonra ilgili bölüm aşağıdaki gibi olmuştur.

4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler

a-10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemelerin,

b-6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemelerin

c-11/8/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 89/14391 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda tanımlanan yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

ç-Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin

d-Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,

e-5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

f-6362 sayılı Kanun uyarınca kurulan Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu genel tebliğle ilave yapılan 459 seri nolu VUK Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.