Bülten 2015

Bülten 2015-33 Maden Arama Ruhsatnameleri, İşletme Ruhsatnameleri ve İşletme İmtiyazlarına İlişkin Harçlar Harçlar Kanununda Yapılan Değişiklikle Kaldırıldı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,18.02.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/33 )

MADEN ARAMA RUHSATNAMELERİ, İŞLETME RUHSATNAMELERİ VE İŞLETME İMTİYAZLARINA İLİŞKİN HARÇLAR HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE KALDIRILDI

 

18 Şubat 2015 gün ve  29271 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6592 sayılı “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 26 ncı maddesiyle 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “III – Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları” başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Sözü edilen harçlar yerine farklı şekilde hesaplanan ve ödenen Ruhsat Bedeli uygulaması yapılacaktır.

Ruhsat Bedeli: Taban bedelinin, maden grubu ve alan büyüklüklerine göre belirlenen katsayılarla çarpılarak 6592 sayılı Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı tablolarda gösterildiği şekilde hesaplanarak her yıl ocak ayının sonuna kadar; arama ruhsatlarında tamamı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, işletme ruhsatlarında ise %70’i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını temin etmek üzere maden gruplarına göre teminat olarak ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına yatırılması gereken tutarı ifade eder.

 Bu uygulama 18.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Yürürlükten kalkan harçlara ait harç tablosu (2015 yılında uygulanan harç bedelleri ile) aşağıdadır.

III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları:  
1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden

353,80

2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için)

886,90

3. Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl için)

3.107,60

4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)  
a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri

5.328,80

b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri

6.216,50

c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri

8.881,90

d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri

13.502,00

5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları (Her yıl için)

17.765,80

6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her yıl için)

590,70

7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla işletme imtiyazlı sahalara fenni nezaretçi tayini taleplerinden

442,80

8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinden

2.219,20

Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri sırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar yeniden alınır.