Bülten 2015

Bülten 2015-34 Tapu Sicilindeki Bilgi ve Belgelerin Yeminli Mali Müşavirlere Verilmesi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,18.02.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/34 )

TAPU SİCİLİNDEKİ BİLGİ VE BELGELERİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLMESİ

Çevre Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı  Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine yazdığı 31.12.2014 gün ve 23294678-010.07.02/105223 sayılı yazıda;

“İlgililer ile yaptıkları sözleşme kapsamında tasdik konulan ile ilgili inceleme yapma konusunda yetkili kılınan yeminli mali müşavirlerin bizzat başvurmaları halinde, düzenlenen tescil istem belgesinde tasdik konusu ve sözleşme içeriği belirtilerek, 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harç ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ekli (III) SAYILI TARİFE CETVELİ’ nin 1.8 sıra nolu maddesi uyarınca döner sermaye hizmet bedeli ödendikten sonra, bilgi ve belge istemlerinin karşılanması mümkündür.”

denilmiştir.

Buna göre, yeminli mali müşavirler yaptıkları sözleşmelerle ilgili olarak Tapu Müdürlüklerinden bilgi ve belge alabileceklerdir.

Sözü edilen yazının tamamı aşağıdadır.

 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

 

Sayı : 23294678-010.07.02/105223                                             31/12/2014

Konu : Tapu Sicilindeki Bilgi ve Belgelerin

Verilişi (Yeminli Mali Müşavirler) 

TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

 

İlgi : a) 02.12.2014 tarih ve 75467089-622.03/80960 sayılı yazı,

b) 10/11/2014 tarih ve 75467089-105/71500 sayılı yazı,

c) 22/10/2014 tarih ve 2014/406 (İzmir Yeminli Mali Müşavirler

 

Tapu sicilindeki bilgi ve belgelerin hak sahiplerine verilişine ilişkin uygulama, Türk Medeni Kanununun 1007/1 ve 1020 inci maddeleri, 6083 sayılı Teşkilat Kanununun 2 nci maddesi, Tapu Sicili Tüzüğünün 84 ve 85/2 nci maddeleri ve 2001/1 sayılı Genelge kapsamında yürütülmektedir. 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik  Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak çıkarılan Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konulan, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Yeminli Mali Müşavirlerin Yetkileri” başlıklı 12 nci maddesi, “Kamu İdare ve müesseseleri, yeminli mali müşavirlerin tasdik konusu ile sınırlı olmak üzere isteyeceği bilgileri vermekle yükümlüdürler. Bilgiler yazı ile istenir; yazıda tasdik konusu ile ilgili husus ve sözleşme içeriği belirtilir….” hükmündedir.

Türk Medeni Kanununun 1020 inci maddesi ile düzenlenen aleniyet ilkesi bir ilginin  varlığı ile sınırlandırılmış olup, bu ilginin hukuken korunmaya değer bir menfaate dayalı olması nedeniyle yeminli mali müşavirlerinden gelen taşınmaza yönelik bilgi ve belge istemlerinde, istem konusu bilgi ve belgelerin 2001/11 sayılı Genelge kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

İlgililer ile yaptıkları sözleşme kapsamında tasdik konulan ile ilgili inceleme yapma konusunda yetkili kılınan yeminli mali müşavirlerin bizzat başvurmaları halinde, düzenlenen tescil istem belgesinde tasdik konusu ve sözleşme içeriği belirtilerek, 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harç ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ekli (III) SAYILI TARİFE CETVELİ’ nin 1.8 sıra nolu maddesi uyarınca döner sermaye hizmet bedeli ödendikten sonra, bilgi ve belge istemlerinin karşılanması mümkündür.

Bilgilerinizi ve konunun Bölge Müdürlüğünüze bağlı tapu müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.

                                                                                                                             

 Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

 Müsteşar