Bülten 2014-78 Sosyal Güvenlik Kurumunun Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun Genelgesi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,28.09.2014

                                                               (BÜLTEN 2014-78) 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN BAZI ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN GENELGESİ

6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 81 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 60 ıncı madde eklenmiş olup, 11/9/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu geçici maddenin; birinci ve ikinci fıkraları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun bazı alacaklarının yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmıştır.

Yapılandırma Kapsamına Giren Alacaklar;

1-2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, işsizlik sigortası primi,

emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi alacakları,

-Yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkanı kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları,

– Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları,

-Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi alacakları,

-5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi alacakları,

2-Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 11/9/2014 tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar,

3-5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 30/4/2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezası alacakları.

Bu alacakların yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yayımlanan 25.09.2014 gün ve 201-26 Sayılı Genelgede bulunmaktadır.

Bu genelgede, yeniden yapılandırılacak alacakların;

1-Başvuru süresi, yeri ve şekli,

2-Ödenecek tutarın hesaplanması,

3-Peşin ve  taksitler halinde ödenmesi,

4-Ödeme Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi veya Eksik Yerine Getirilmesi,

örneklerle açıklanmaktadır.

Genelgede ayrıca dilekçe ve başvuru formu örnekleri de bulunmaktadır.

İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız.