Bülten 2014

Bülten 2014-77 Araç Muayenelerini Süresinde Yaptırmayanların 6552 Sayılı Kanunun 79 ncu Maddesi Uygulamasında Sağladığı Kolaylıklar

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,27.09.2014

                                                               (BÜLTEN 2014-77)

ARAÇ MUAYENELERİNİ SÜRESİNDE YAPTIRMAYANLARIN 6552 SAYILI KANUNUN 79 NCU MADDESİ UYGULAMASINDA SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR

11.09.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 79 uncu maddesi Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenelerini yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptıramamış olan araç sahiplerinin, Kanunda belirtilen süre içerisinde muayenelerini yaptırmaları halinde kendilerine sağlanacak kolaylıklar hakkında düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu düzenlemeye göre;

Kanunun yayınlandığı 11.09.2014 tarihine kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanların 31.12.2014 tarihine kadar araç muayenelerini yaptırmaları halinde muayene gecikilen her ay ve kesri için hesaplanmış olan %5 fazla yerine 11.09.2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile 11.09.2014 tarihten araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar geçen her ay ve kesri için aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın toplamının ödenmesi halinde %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir.

Bu madde ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı 27.09.2014 gün ve 29132 sayılı Resmi Gazete’de,  bu maddenin uygulamasına ilişkin 1 Numaralı Tebliği yayımlamıştır. 

Bu tebliğde; %5 fazlalar yerine hesaplanacak tutarın hesaplanmasına ilişkin esaslar ve örnekler verilmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.