Bülten 2014

Bülten 2014-79 2014 Agustos Ba Bs Bildirimlerinin Süresi 3 Ekim 2014 Günü Sonuna Uzatılmıştır

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul, 30.09.2014

 

                                                               BÜLTEN 2014-79

 2014/AĞUSTOS DÖNEMİNE İLİŞKİN “FORM BA” VE “FORM BS” BİLDİRİMLERİNİN VERİLME SÜRESİ 3 EKİM 2014 TARİHİ SAAT 23:59′A KADAR UZATILMIŞTIR.

 30.09.2014 tarih ve VUK-69 / 2014 -2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 30.09.2014 tarihine kadar verilmesi gereken 2014/Ağustos dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 03 Ekim 2014 tarihi saat 23:59′a kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirküler aşağıdadır.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/69

Konusu                                  : 30.09.2014 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2014/Ağustos dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama. 

Tarihi                                     : 30/09/2014 

Sayısı                                      : VUK-69 / 2014 -2 

İlgili Olduğu Maddeler         : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257′nci maddesi. 

1. Giriş 

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin vermek zorunda olduğu 2014/Ağustos dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması: 

Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 30.09.2014 tarihine kadar verilmesi gereken 2014/Ağustos dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 03 Ekim 2014 tarihi saat 23:59′a kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı