Bülten 2014

Bülten 2014-55 Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması Uygulaması 1 Ocak 2015 Tarihine Uzatıldı

 

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 29.06.2014

BÜLTEN (E.Ö. 2014-55)

KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI MUHAFAZASI VE İBRAZI İLE İLGİLİ 431 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDEKİ 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEKİ SÜRE  436 SIRA NOLU VERGİ  USUL  KANUNU  GENEL TEBLİĞİ  İLE  1 OCAK 2015 TARİHİNE UZATILDI

29 Aralık 2013 gün ve 28866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 431 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;

Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esaslar açıklanmıştır.

Kapsama giren mükellefler

Aşağıda yer alan mükellefler, oluşturulacak kayıtların, söz konusu mükelleflerin tüm faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanması mecburidir. 

a-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi aşağıdaki faaliyetlerde bulunanlar;

1-5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

2-4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

3-5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, 

b-Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili olarak, 

1-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,

2-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,

3-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler. 

Not:5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kurum, kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları ve sermayesinin yüzde 50 veya daha fazlası kamuya ait olan kurum ve kuruluşlar yukarıda belirlenen kapsamın dışındadır.

Kayıtların oluşturulması, muhafazası ve ibrazı

Bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uygun kayıtların, elektronik ortamda oluşturulması ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere yine elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunludur.

Kayıtlar; aşağıda ayrıntıları verilen satış kayıtları, alış kayıtları, Dönem başı ve dönem sonu mal stoklarına ilişkin envanter kayıtları, ithalat kayıtları, ihracat kayıtları ve üretim kayıtlarıdır. 

Muhafaza edilen kayıtların kontrol, denetim, inceleme veya başka bir nedenle kısmen veya tamamen istenilmesi durumunda, istenilen kayıtların tebliğde belirtilen dosya formatlarından en az birisi ile kaydedilebilmesi gereklidir.  

Sorumluluk ve ceza uygulaması

Oluşturulan kayıtlarda yer alması gereken asgari unsurlar ile söz konusu kayıtların elektronik ortamda muhafazası ve istenildiğinde ibrazına ilişkin olarak bu Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunur.

Bu Tebliğ hükümlerine göre 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan uygulama 28 Haziran 2014  gün ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 436 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2015 tarihine ertelenmiştir.