Bülten 2013-1 2013 Yılında Asgari Ücret, Net Asgari Ücret, Asgari Geçim İndirimi ve SSK Primlerine Esas Taban ve Tavan Ücret Tutarları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        İstanbul, 01.01.2013

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/01 )

2013 YILINDA ASGARİ ÜCRET, NET ASGARİ ÜCRET,ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE SSK PRİMLERİNE ESAS TABAN VE TAVAN ÜCRET TUTARLARI

1-ASGARİ ÜCRET

2013 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI(BRÜT)

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

16 YAŞ ÜSTÜ

16 YAŞ ALTI

01.01.2013 30.06.2013

978,60

839,10

01.07.2013 31.12.2013

1.021,50

877,50

01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİ

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

01.01.2013-30.06.2013    
16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) 16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 978,60   ASGARİ ÜCRET 839,10
SSK PRİMİ % 14 137,00   SSK PRİMİ % 14 117,47
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 9,79   İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 8,39
GELİR VERGİSİ %15 51,37 (*) GELİR VERGİSİ %15 33,59
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 73,40   ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 73,40
DAMGA VERGİSİ % 07,59 7,43   DAMGA VERGİSİ % 07,59 6,37
KESİNTİLER TOPLAMI 205,59   KESİNTİLER TOPLAMI 165,82
NET ASGARİ ÜCRET 773,01 (**) NET ASGARİ ÜCRET 673,28
 
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 978,60   ASGARİ ÜCRET 839,10
SSK PRİMİ %14.5(İşveren Payı) 141,90 (***) SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) 121,67
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTAFONU % 2 19,57   İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 16,78
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.140,07   İŞVERENE TOPLAM MALİYET 977,55

Not: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi yarınca; Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. (*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete 73,40 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %19,5′dir.

II- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50′si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10′u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5′idir.

Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder(GVK MD.32).

Asgari geçim indirimi hesabı örnek (2013 yılı bekar ücretli için)

12 X 978,60 = 11.743,20- TL (Bir yıllık asgari ücret)

11,743,20*%15=1.761,48 TL (Bir yıllık asgari ücretin ilk dilime göre yıllık vergisi)

1.761,48/12=146,79 TL (Aylık vergi)

146,79*%50=73,40 TL (Bekar ücretlinin %50 oranında asgari geçim indirimi)

Çalışanın Medeni Durumu

İndirim Oranı (%)

2011 yılında aylık indirim tutarı (TL)

2012 yılında aylık indirim tutarı(TL)

2013 yılında aylık indirim tutarı(TL)

Bekar

50

59,74

66,49

73,40

Evli,eşi çalışmıyor

60

71,69

79,79

88,07

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

67,5

80,65

89,76

99,08

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

75

89,61

99,73

110,09

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

80

95,58

106,38

117,43

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu

85

101,55

113,03

124,77

Evli, eşi çalışıyor

50

59,74

66,49

73,40

Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu

57,5

68,7

76,46

84,40

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu

65

77,66

86,43

95,41

Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu

70

83,63

93,08

102,75

Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu

75

89,61

99,73

110,09

Boşanmış

50

59,74

66,49

73,40

Boşanmış, 1 çocuklu

57,5

68,7

76,46

84,40

Boşanmış, 2 çocuklu

65

77,66

86,43

95,41

Boşanmış, 3 çocuklu

70

83,63

93,08

102,75

Boşanmış, 4 çocuklu

75

89,61

99,73

110,09

Not:1-Asgari geçim indiriminden yararlanmak isteyen ücretli “Aile Durum Bildirimi”ni işverene vermek zorundadır(265 Seri Nolu Gelir Vergisi GT).

2-Asgari geçim indirimi bordrosunun düzenlenmesine ilişkin ilkeler aşağıda gösterilmiştir. İşverenler, kendilerinde mevcut medeni durum ve çocuk sayısı ile ilgili bilgiler doğrultusunda, her yıl Ocak ayı itibariyle örneği Tebliğe ekli “Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro” yu düzenleyeceklerdir.

Her bir ücretlinin yararlanacağı asgari geçim indirimi ayrı ayrı hesaplanarak bordroda ilgili aya ait sütunda gösterilecektir.

Yıl içerisinde meydana gelen değişiklikler için ayrı bir bordro düzenlenebileceği gibi değişiklikler aynı bordro üzerinde de gösterilebilecektir.

Bordro işveren nezdinde muhafaza edilecek olup, istendiği takdirde yetkililere ibraz edilecektir.

III- SSK PRİMLERİNE ESAS TABAN VE TAVAN ÜCRET TUTARLARI

5510 Kanunu’na göre, alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır. Buna göre 2013 yılı itibariyle aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

2013 YILI PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

DÖNEM

ALT SINIR

ÜST SINIR

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

01.01.2013 30.06.2013

32,62

978,60

212,03

6.360,90

01.07.2013 31.12.2013

34,05

1.021,50

221,30

6.639,90