Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri Nol 7) Yayımlandı

31 Aralık 2012 gün ve 28514(4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin uygulanması ile tereddüt edilen bazı hususlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu açıklamaların yer aldığı genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.