Bülten 2013-54 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılma Mecburiyetine İlişkin Usul ve Esaslar

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 20.06.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/54 )

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANILMA MECBURİYETİNE İLİŞKİN  USUL VE ESASLAR

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslar 15.06.2013 gün ve 28678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 426 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirlenmiştir.

Bu tebliğe göre;

1-Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar

a-Basit/Bilgisayar Bağlantılı,

b-EFT-POS özelliği olan cihazlar,

olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

2-Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngörülmektedir.

a-Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 1/7/2013 (29.06.2013 gün ve 28692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 427 Sıra Nolu VUK GT ile 01.10.2013 olarak değiştirilmiştir.) tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.

b-Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler 1/7/2013 (29.06.2013 gün ve 28692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 427 Sıra Nolu VUK GT ile 01.10.2013 olarak değiştirilmiştir.) tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanmak zorundadırlar.

c-Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu mecburiyetleri 1/1/2016 tarihinde başlayacaktır.

Mükellefler, bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler. Ayrıca bu mükellefler, istemeleri hâlinde EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları da kullanabilirler.

Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin, bu cihazlarla ilgili Bakanlıkça belirlenmiş şartlara uygun yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmaları zorunludur.

İhtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler, 1/1/2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadır. Ancak bu cihazların, onaylanmış olması şartıyla sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyebilecek şekilde üretilmesi veya ithal edilmesi mümkündür.

d-Mükellefler, mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler. 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz 60 seri nolu ÖKC Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılır.

3-Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır. Ayrıca mükelleflerin kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak işyerlerinde muhafaza etmesi gerekir.

Misal olarak, bu Tebliğin 4 üncü bölümünde yer alan EFT-POS özellikli cihaz kullanma mecburiyetine tâbi olanların, cihazın faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün (1/7/2013 tarihinden itibaren 90 günü geçmemek üzere)(29.06.2013 gün ve 28692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 427 Sıra Nolu VUK GT ile 01.10.2013 olarak değiştirilmiştir.) içerisinde yukarıda yazılı işlemleri tamamlaması gerekir.

4-Cezai Müeyyide

Belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükellefler ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üreticileri veya ithalatçıları hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

Bu tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız