Bülten 2013

Bülten 2013-77 2013 Yılı Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 430 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,19.11.2013

BÜLTEN(E.Ö.2013/77) 

2013 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANINA İLİŞKİN 430 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

19 Kasım 2013 gün ve 28826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde;  yeniden değerleme oranı 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Yeniden Değerleme Oranı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasındaki hükme göre tespit edilir.

Bu hükme göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.

Bu oran, aynı zamanda 2013 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Tespit edilen yeniden değerleme oranı 2014 yılında uygulanacak olan vergi ve ceza  oran ve miktarlarının tespitinde de kullanılmaktadır.

Bu genel tebliğ aşağıdadır.

 

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(Sıra No: 430)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2013 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.