Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No.284) Yayımlandı.

31.12.2012 gün ve  28514 (4.Mükerrer ) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No.284) ile Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2012 yılında uygulanan had ve tutarların 2012 yılı için % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2013 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar tespit edilmiştir.

Bu hükümlere göre, değişen had ve tutarlar aşağıdadır.

1-Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı(GVK.Md.21)

2-Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı(GVK Md.23/8).

3-Sakatlık İndirimi Tutarları(GVK.Md.31).

4-Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar ve Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler(GVK Md.47-48).

5-Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (GVK.Md.Mük.80).

6-Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı (GVK.Md.82).

7-Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı (GVK Md.86).

8-Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife(GVK.Md.103).

9-5. 2012 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması (GVK Md.76).

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.