Seri: A Sıra No: 6 nolu Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı

1 Kasım 2013 gün ve 28808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 6) hükümlerine göre, silah taşıma ve bulundurma vesikaları ile yivsiz tüfek ruhsatları talepleri üzerine  yapılacak işlemleri sırasında amme borcunun olup olmadığı sorulmayacak kişiler belirlenmiştir.

Buna göre;

-Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar, Yasama Organı Üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar,

-Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlar,

-Bakanlar Kurulu Kararı ile silah taşıyabileceklerine karar verilen Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi

teşebbüsleri memur ve mensupları,

-Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart ve ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca emekli edilenler hariç olmak üzere emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay, astsubay, ve uzman jandarmalar ve en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşlar,

– Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mankümiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicillen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesigereğince emekli edilenler hariç olmak üzere,

a) Vali ,vali muavini, kaymakam ve bucak müdürlüğünden veya mülki idare amirliği hizmetlerinden,

b) Hakim, C. Savcısı ve C. Savcı yardımcısı ile bu meslekten sayılanlardan,

c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden,

d) MİT hizmetleri mensuplarından,

e)Çarşı ve mahalle bekçilerinden,

Emekli olanlar.

-Yaptıkları iş, sosyal konum ve ekonomik durumları veya sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibariyle can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu şahıslar,

-Şehit olan kamu görevlileri, korucular ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalar,

İlgili Genel Tebliğ aşağıdadır.

 

 

1 Kasım 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28808

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: A SIRA NO: 6)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nin Birinci Kısmının İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı alt bölümünün (2) numaralı bölümünün (a-iii) alt bölümünün (2) numaralı bölümünde yer alan “yivsiz tüfek ruhsatnameleri talepleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “(10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri ile 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde sayılanların talepleri hariç)” ibaresi eklenmiştir.

Tebliğ olunur.