Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 30 Aralık 2012 gün ve 28513(2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5) ile değişiklik yapılmıştır.

 

30 Aralık 2012 PAZAR           Resmî Gazete                          Sayı : 28513 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulundan:

GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL

RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 13) HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO: 5)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” (TFRS 13) Standardının yürürlüğe konulması ve ilgili bazı tebliğlerde değişiklikler yapılmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı Ek/1’de yer alan TFRS 13 metninde belirlenmiştir.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

(a) Kurul: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunu,

(b) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,

(c) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,

(ç) Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurum tarafından kamuoyuna duyurulan metni,

ifade eder.

Uygulamaya ilişkin hükümler

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan TFRS 13 Standardını finansal tablolarında uygulayan işletmeler, söz konusu finansal tablolarında aşağıda yer alan düzenlemeleri de uygularlar:

(a) 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS 1’in 19, 39J, D15 ve D20 paragrafları ile A Ekinde yer alan Gerçeğe Uygun Değer Tanımını bu Tebliğin 2 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(b) 31/3/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS 2’nin 6A paragrafını bu Tebliğin 3 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(c) 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS 3’ün 20, 29, 33, 47, 64F, B22, B40, B43-B46, B49 ve B64 paragrafları ile A Ekinde yer alan Gerçeğe Uygun Değer Tanımını bu Tebliğin 4 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(ç) 25/3/2006 tarih ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS 4’ün 41E paragrafı ile A Ekinde yer alan Gerçeğe Uygun Değer Tanımını bu Tebliğin 5 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(d) 16/3/2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan 44H paragrafı ile A Ekinde yer alan Gerçeğe Uygun Değer Tanımını bu Tebliğin 6 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(e) 30/1/2007 tarihli ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS 7’nin 3, 27, 27A, 27B, 28, 44P paragrafları ile A Ekinde yer alan Diğer Fiyat Riski Tanımını bu Tebliğin 7 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(f) 27/4/2010 tarih ve 27880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS 9’un 5.1.1, 5.1.1A, 5.2.1, 5.3.2, 8.1.3, 8.2.5, 8.2.11, B5.1, B5.5, B5.7 paragrafları ile A Ekinde yer alan giriş metni 8 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(g) 20/3/2011 tarih ve 27880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS 9’un 3.2.14, 4.3.7, 5.1.1, 5.1.1A, 5.2.1, 5.4.1-5.4.3, 5.6.2, 7.1.3, 7.2.5, 7.2.11, 7.2.12, B3.2.11, B3.2.17, B5.1.1, B5.1.2A, B5.2.2A, B5.4.1 – B5.4.13, B5.4.14, B5.4.16 ve B5.7.20 paragraflarını bu Tebliğin 9 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(ğ) 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TMS 1’in 128, 133 ve 139I paragraflarını bu Tebliğin 10 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(h) 15/1/2005 tarihli ve 25701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TMS 2’nin 7 ve 40C paragrafları ile 6 ncıparagrafta yer alan Gerçeğe Uygun Değer Tanımını bu Tebliğin 11 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(ı) 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TMS 8’in 52 ve 54C paragraflarını bu Tebliğin 12 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(i) 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TMS 10’un 11 ve 23A paragraflarını bu Tebliğin 13 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(j) 31/12/2005 tarihli ve 26040sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TMS 16’nın 26, 32, 33, 35, 77 ve 81F paragrafları ile 6 ncıparagrafta yer alan Gerçeğe Uygun Değer Tanımını bu Tebliğin 14 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(k) 24/2/2006 tarihli ve 26090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kiralama İşlemelerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TMS 17’nin 6A paragrafını bu Tebliğin 15 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(l) 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TMS 18’in 42 nci paragrafı ile 7 nci paragrafta yer alan Gerçeğe Uygun Değer Tanımını bu Tebliğin 16 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(m) 30/3/2006 tarihli ve 26124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TMS 19’un 50,102 ve 162 nci paragrafları ile 7 nci paragrafta yer alan Gerçeğe Uygun Değer Tanımını bu Tebliğin 17 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(n) 1/11/2005 tarihli ve 25983sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanmasına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 20) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TMS 20’nin 45 inci paragrafı ile 8 inci paragrafta yer alan Gerçeğe Uygun Değer Tanımını bu Tebliğin 18 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(o) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ’in ekinde yer alan TMS 21’in 23 ve 60G paragrafları ile 8 inci paragrafta yer alan Gerçeğe Uygun Değer Tanımını bu Tebliğin 19 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(ö) 28/10/2006 tarihli ve 26330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ’in ekinde yer alan TMS 32’nin 23, 97J ve UR31 paragrafları ile 11 inci paragrafta yer alan Gerçeğe Uygun Değer Tanımını bu Tebliğin 20 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(p) 28/3/2006 tarih ve 26122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hisse Başına Kazanca İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hakkında Tebliğ’in ekinde yer alan TMS 33’ün 8, 47A, 74C ve A2 paragraflarını bu Tebliğin 21 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(r) 02/02/2006 tarih ve 26068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ’in ekinde yer alan TMS 34’ün 16A(j) ve 50 nci paragraflarını bu Tebliğin 22 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(s) 18/3/2006 tarihli ve 26112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ’in ekinde yer alan TMS 36’nın 5, 12, 20, 22, 25-27, 28, 53A, 78, 105, 111, 130,134 ve 140I paragrafları ile 6 ncıparagrafta yer alan Aktif Piyasa, Satış Maliyetleri Düşülmüş Gerçeğe Uygun Değer ve Gerçeğe Uygun Değer Tanımlarını bu Tebliğin 23 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(ş) 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ’in ekinde yer alan TMS 38’in 33, 35, 39-41, 47, 50, 75, 78, 82, 84, 100, 124, 130E ve 130G paragrafları ile 8 inci paragrafta yer alan Aktif Piyasa ve Gerçeğe Uygun Değer Tanımlarını bu Tebliğin 24 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(t) 17/3/2006 tarihli ve 26111sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ’in ekinde yer alan TMS 40’ın 26, 29, 32, 36-39, 40,42-47, 48, 49, 51, 53, 53B, 75, 78, 79, 80, 85C paragrafları ile 5 inci paragrafta yer alan Gerçeğe Uygun Değer Tanımını bu Tebliğ’in 25 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(u) 24/2/2006 tarihli ve 26090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41) Hakkında Tebliğ’in ekinde yer alan TMS 41’in 8, 9, 15, 16, 17-21, 23, 25, 30, 47, 48 ve 61 inci paragrafları ile 8 inci paragrafta yer alan Aktif Piyasa ve Gerçeğe Uygun Değer Tanımlarını bu Tebliğin 26 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(ü) 15/6/2007 tarih ve 26553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğin 2 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar” Yorumu’nun İlgili Düzenlemeler Bölümü ile 16 ve A8 paragraflarını bu Tebliğin 27 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(v) 15/6/2007 tarihli ve 26553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğin 3 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi” Yorumu’nun İlgili Düzenlemeler Bölümü ile 15 inci paragrafını bu Tebliğin 28 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(y) 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Müşteri Sadakat Programlarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 13) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS Yorum 13’ün İlgili Düzenlemeler Bölümü ile 6, 10B, UR1, UR2 ve UR3 paragraflarını bu Tebliğin 29 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(z) 5/5/2009 tarihli ve 27219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 17) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS Yorum 17’nin İlgili Düzenlemeler Bölümü ile 17 ve 20 nci paragraflarını bu Tebliğin 30 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(aa) 27/4/2010 tarihli ve 27564sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 19) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS Yorum 19’un İlgili Düzenlemeler Bölümü ile 7 ve 25 inci paragraflarını bu Tebliğin 31 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

uygularlar.

Geçiş Süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İsteyen işletmeler bu hükümler çerçevesinde, bu Tebliği ve bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardını 1/1/2013 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilirler. Bu TFRS’nin 1/1/2013 öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarda uygulanması halinde, bu durum dipnotlarda açıklanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardı, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.

 

Tebliğin ekleri için tıklayınız