Bülten 2012-53 Ba Bs Formu Uygulamasında 418 Sayılı VUK Genel Tebliği İle Yapılan Değişiklikler

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,08.09.2012

BÜLTEN (E.Ö.2012-53)

BA BS FORMU UYGULAMASINDA 418 SAYILI VUK GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

8 Eylül 2012 gün ve 28405 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 418 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Ba Bs  uygulamalarının açıklandığı 396 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine aşağıdaki  ilaveler ve değişiklikler yapılmıştır.

a-396 sıra nolu VUK Genel Tebliğinin 1-Kapsam, Yükümlülük Kapsamındaki mükellefler kısmına  1.1.7. maddesi olarak ilave edilen hükümle, İflas eden mükellefler için bildirim yükümlülüğü iflasın açıldığı tarihi ihtiva eden dönemden sonra sona erecektir. İflasın kaldırılması durumunda ise bildirim yükümlülüğü, kaldırılma tarihini ihtiva eden dönemden itibaren tekrar başlayacaktır.

b- Aynı tebliğin 3.2. bildirimlerin doldurulmasında uyulacak esaslar kısmında bulunan 3.2.2 madde değiştirilmiştir.

Değişen hükme göre, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde gümrük giriş beyannamesinin giriş tarihi yerine kapanış tarihi dikkate alınacaktır. İhracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, eskiden olduğu gibi fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içiyle yaptıkları alış-satış işlemlerinin bildirilmesinde; gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmesi hallerinde bu beyannamelerin kapanma tarihleri ve tutarları, gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmemesi durumlarında ise eskiden olduğu gibi serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.

İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde tutar alanına; 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymet, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç bedel yazılacaktır.

Ayrıca, malın gümrük sahasına getirildikten sonra kısım kısım ithalatın gerçekleşmesi durumunda, her bir işlemin gerçekleştiği tarih dikkate alınarak bu Tebliğde belirtilen haddi aşması halinde form Ba bildirimine dâhil edilecektir.

Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, eskiden olduğu gibi ithalat işlemlerinde “1111111111”, ihracat işlemlerinde ise “2222222222” olarak kodlanacaktır.”

c-Tebliğin3.2.3 numaralı maddesine bir paragraf ilave edilmiştir.

Buna göre, serbest bölgelerden yapılan mal ve/veya hizmet alım-satım işlemlerinin bildirilmesinde; serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin Türkiye’deki merkez veya şubelerinden de alım-satım yapılması hallerinde, Türkiye’den yapılan alım-satım işlemleri ile serbest bölgedeki şubeden yapılan alım-satım işlemleri ayrı satırlar şeklinde bildirilecektir. Bu kapsamda yapılan bildirimlerde serbest bölgelerden yapılan alım-satım işlemlerinin bildirildiği satırların ülke kodu kısmında “Serbest Bölge” ifadesinin seçilmesi gerekmektedir.