Bülten 2012-41 2012 yılı Mali Tatil Uygulaması

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                               İstanbul,27.06.2012

 

(BÜLTEN 2012-41)

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ilişkin 1 Sayılı Genel Tebliği Maliye Bakanlığı’nca 30/06/2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Uygulamasına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30/06/2007 Tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği ile açıklama yapmıştır.  

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde, “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır.” Hükmü bulunmaktadır. Buna göre 2012 mali tatili 1 Temmuz 2012 Pazar gününe rastladığından, 2012 yılı için mali tatil, ilk işgünü olan 2Temmuzu izleyen 3 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz (dahil) günü sona erecektir.

2012 yılına ait mali tatil ile ilgili bazı süreler aşağıdadır.

1-Verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin 2012 yılı için 27 Temmuz 2012 tarihine kadar uzamış sayılacaktır.

Mali Tatil uygulaması sebebiyle verilme süresi uzatılan beyannameler üzerinde gösterilen vergilerin ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzatılmış sayılacaktır. Buna göre bu beyannamelere göre ödeme 30 Temmuz akşamına kadar yapılabilecektir.

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi vb.) ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili Tebliğinde de, Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin ve kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süresinin  bu kapsamda olduğunu belirtmiş ancak, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin mali tatil nedeniyle uzamasının söz konusu olmayacağına ilişkin kısmı Danıştay Yedinci Daire Başkanlığının 23.12.2011 tarihli ve Esas No:2009/2636, Karar No:2011/9721 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.  

2-5604 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi hükümleri ile, malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde Sendikalar Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanunu’na göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemelerin; Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan ve bildirimlerin 27 Temmuz 2012 tarihine kadar, bunlarla ilgili ödemelerin de 30 Temmuz 2012 tarihine kadar ertelenmesi hükme bağlanmıştır.

2-İkmalen,  re’sen veya idarece yapılan  tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süreleri de mali tatil uygulaması sebebiyle, tatilin son gününü izleyen yedinci gün akşamına kadar ( 27 Temmuz 2012 tarihine kadar) uzatılmaktadır.

3-Vergi Usul Kanunu’nun 149 uncu maddesi hükümleri kapsamında, kendilerinden devamlı bilgi istenilen kamu idare ve müesseseleri ile gerçek ve tüzel kişiler, verilme süresi sonu Mali Tatile rastlayan bilgileri, 27 Temmuz 2012 günü akşamına kadar gönderebilecektir.

4-Vergi Usul Kanunu’nun kayıt nizamına ilişkin hükümlerin yer aldığı 215-219 uncu maddelerinde yer alan ve vergilemeye ilişkin işlemlerin defterlere kaydedilmesi için verilen 10 veya 45  günlük süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

5-Malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez  ve mükellefin işyerinde incelemeye başlanılamaz.

6-Mali tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde, kanunda öngörülen süreler, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

7-Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz.