Bülten 2023

Finansal Hesap Bilgilerin Vergi Amaçlı Otomatik Değişim Rehber ve Broşürü

BÜLTEN 2023-94

FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN

VERGİ AMAÇLI OTOMATİK DEĞİŞİMİ REHBERİ VE BROŞÜRÜ GÜNCELLENDİ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 2014 yılında oluşturulan “Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Değişimi Standardı”nın uygulanmasına ilişkin bilgilendirici rehber ve broşür Ağustos 2023 tarihinde  güncellenmiştir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), G20 ve AB’nin vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ile vergi uygulamalarında şeffaflığın sağlanmasına dönük çalışmaları sonucunda, “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”ni oluşturmuştur.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamının yanı sıra toplam 147 ülkenin taraf olduğu Sözleşme, 2011 yılında Türkiye tarafından da imzalanmıştır.

Bu sözleşmenin uygulama anlaşması niteliğini taşıyan ve bu gün itibarıyla toplam 120 ülkenin taraf olduğu “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nı da Türkiye, 2017 yılında imzalamış ve 2019 yılında onaylamıştır.

Anlaşmaya göre; taraf ülkeler, karşılıklılık temelinde, ilgili ülkelerin mukimlerine ait finansal hesap bilgilerini finansal kuruluşlardan toplayıp, otomatik olarak her yıl ilgili ülkeyle paylaşma yükümlülüğünü üstlenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca güncellenen “Finansal Hesap Bilgilerinin  Vergi Amaçlı Otomatik Değişimi Rehberi” ve “Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Amaçlı Otomatik Değişimi Broşürü”nde kapsamlı  açıklamalar yapılmıştır.

 Otomatik Paylaşım Kapsamına Giren Bilgiler

– Mevduat hesapları,

– Saklama hesapları,

– Ortaklık ve borç ilişkisi menfaati,

– Nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve

– Düzenli ödeme sözleşmelerine,

ilişkin finansal hesap bilgilerinin paylaşılması gerekmektedir.

Değişime tabi tutulan bilgiler;

– Hesap sahibinin adı ve soyadı,

– Adresi,

– Yerleşik (mukim) olduğu ülke ve vergi kimlik numarası,

– Doğum yeri ve tarihi,

– Hesap numarası,

– Yıl sonu hesap bakiyesi ya da değeri,

– Hesaba yıl içinde ödenen faiz ve temettü gibi gelirleri ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam brüt tutarı,

gibi bilgilerden oluşmaktadır.

Hesap hareketleri detayı ile gayrimenkul ve taşıt bilgileri, otomatik bilgi paylaşımı kapsamında değildir.

Türkiye Otomatik Bilgi Paylaşımına Ne Zaman Başlamıştır.

Anlaşma çerçevesinde, 2017 yılında bazı ülkelerce ilk bilgi değişimi yapılmaya başlanmış; 2020 itibariyle de 100’den fazla ülke ve idare Anlaşma veya ikili düzenlemeler çerçevesinde bilgi değişimi yapmıştır. Ülkemiz dışındaki tüm G20 ve OECD üyesi ülkeler de kendi aralarında hâlihazırda bilgi değişimine başlamışlardır.

Türkiye ise ihtiyaç duyulan idari ve yasal çalışmaları tamamlamak ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek saikiyle, uzun bir geçiş dönemi öngören daha geç bir takvimi tercih etmiş; bu çerçevede, AB ile gerçekleştirdiği yoğun müzakereleri takiben otomatik bilgi değişimi takvimini daha ileri bir tarihe ertelemişti.

Bu çerçevede uluslararası yükümlülüklerimize uygun olarak, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin bilgilerin karşılıklı olarak paylaşımına 2021 yılı içerisinde başlanmış olup söz konusu paylaşım büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Bu çerçevede uluslararası yükümlülüklerimize uygun olarak, ilgili yıla ilişkin bilgilerin karşılıklı olarak paylaşımı takip eden yılın Eylül ayı sonuna kadar gerçekleştirilmektedir.

Sözü edinilen rehber için tıklayınız.

Sözü edilen broşür için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

14.08.2023