Bülten 2023

2023 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları

BÜLTEN (2023-15)

31.12.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN  REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

31.12.2022 gün ve 32060 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan T.C.Merkez Bankası tebliği ile 31.12.2022 tarihi itibariyle Merkez Bankasınca vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,75 olarak tespit edilmiştir.

Bu tebliğ gereğince uygulanacak ve daha önceki yıllarda uygulanan oranlar aşağıdadır.

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ORANLAR

Reeskont   ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak  Oranların Başlangıç Tarihi Resmi   Gazete’nin Tarih ve Nosu Vadesine En Çok 3 Ay Kalan Senetler Karşılığı  Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranı Yıllık% Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Yıllık%
30.12.2010 30.12.2010-27801 14,00 15,00
29.12.2011 29.12.2011-28157 17,00 17,75
20.12.2012 20.12.2012-28503 13,50 13,75
27.12.2013 27.12.2013-28864 10,25 11,75
14.12.2014 14.12.2014-29205 09,00 10,50
31.12.2016 31.12.2016-29935 08,75 09,75
29.06.2018 29.06.2018-30463 18,50 19,50
11.10.2019 11.10.2019-30915 17,25 18,25
21.12.2019 21.12.2019-30985 12,75 13,75
13.06.2020 13.06.2020-31154 9,00 10,00
19.12.2020 19.12.2020-31339 15,75 16,75
31.12.2021* 02.01.2022-31707 14,75 15,75
31.12.2022 31.12.2022-32060 9,75 10,75

*3 Ocak 2022 tarihli ve 31707 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Düzeltme metni ile uygulama tarihi  02.01.2022 yerine 31.12.2021 olarak düzeltilmiştir.

Vergi uygulamalarında yukarıda yer alan oranların uygulanacağı hükümler aşağıdadır. 

VUK Md.281: Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır.

Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi uygulanır.

Bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri alacaklarını ya Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddi ile, değerleme günü kıymetine irca ederler.

VUK Md.285: Borçlar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit borçlar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır.

Vadesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar değerleme günü kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde senette faiz nispeti açıklanmışsa bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddinde bir faiz uygulanır.

Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri borçlarını, Cumhuriyet Merkez Bankasına resmi iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddiyle, değerleme günü kıymetine irca ederler.

Alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden mükellefler, borç senetlerini de aynı şekilde işleme tabi tutmak zorundadırlar.

VUK GT 238:

Senede bağlı alacakların ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto hadlerinin uygulanması yasal bir zorunluluk olup, alacak senetleri ile borç senetlerinin reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto yönteminin de T.C. Merkez Bankası tatbikatına paralellik arzetmesi gerekeceği açıktır.

T.C. Merkez Bankasının reeskont işlemleri ile ilgili uygulamasında ise vadesine en çok 92 gün kalmış olan senetler reeskonta kabul edilmekte; senedin vadesinin belirlenmesinde faizin başlangıç tarihi olarak senedin reeskonta kabul edildiği tarihten bir önceki gün esas alınmaktadır. Vadesi 92 günden daha fazla olan senetler ise reeskonta kabul edilmemektedir. İskonto tutarı ise dış iskonto yöntemine göre, yani senedin itibari değeri üzerinden hesaplanmaktadır.

64 NOLU VUK SİRKÜLERİ

İleri düzenleme tarihli çeklerin  değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulanmasından yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Formüller:

İç İskonto Formül                           

Reeskont Tutar =( Nominal Değer*Faiz Oran*Gün Sayısı)/(36.000+(Faiz Oranı*Gün Sayısı))

Peşin Değer Formülü

Peşin Değer =(Nominal Değer*36.000)/36.000+(Faiz Oranı*Gün Sayısı)

Reeskont Tutarı=Nominal Değer-Peşin Değer

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2023