Bülten 2023

2023 Yılında VUK’da Uygulanacak Değişiklikler

BÜLTEN 2023-20

2023 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERGİ USUL

KANUNUNDAKİ

HADLER VE CEZA MİKTARLARINDAN BAZILARI 

30 Aralık 2022  gün ve 32059 (2.Mükerrer)  sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 544 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde yer alan 2023 yılında uygulanacak Vergi Usul Kanunundaki had ve ceza miktarlarından bazıları aşağıdadır.

Bu had ve ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu hesaplamalar yapılırken 2022 yılı için tespit edilen % 122,93 yeniden değerleme oranı dikkate alınmıştır.

1-İlanın Şekli (VUK Md.104)

2022 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

2023 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

1-İlanın vergi dairesince yapılması 4.900 10.900
3-İlanın;

-Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

4.900-490.000

 

 

490.000 ve üzeri

 

10.900-1.090.00

 

10.090.000 ve üzeri

 2-Tahakkuktan Vazgeçme (VUK.Mükerrer Madde 115)

2022 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

2023 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

Tahakkuktan vazgeçme 58 129

 3-Teminat Tutarı (VUK Md.153/A)

2022 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2023 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

Teminat Tutarı 200.000 440.000

 4- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (VUK Md.177).

2022 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2023 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

 
 
1-Yıllık  
–  Alış tutarı 400.000 890.000
– Satış tutarı 570.000 1.270.000
2-Yıllık gayrisafi iş hasılatı 200.000 440.000
3-İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 400.000 890.000

 5-Fatura düzenleme sınırı (VUK.Md.232).

2022 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2023 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

Fatura Düzenleme Sınırı 2.000 4.400

 6-Muhtarların karne tasdikinde aldığı bedel (VUK.Md.252).

2022 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2023 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

5,80 12,90

 7-Teminat tutarı (VUK. Mükerrer Md.257).

2022 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2023 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

8-5015 ılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılandırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen  ürünleri imal veya ithal edenlerden;,

–          Yeni işe başlayanlar

–          Faaliyeti devam edenler

 

 

 

 

 

 

13.000.000

130.000.000

 

 

 

 

 

 

 28.000.000

280.000.000

10-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi  Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapanlar 30.000.000 66.000.000

 9-Amortismana tabi iktisadi kıymetin değeri

(VUK Md.313).

2022 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2023 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

Doğrudan gider yazılabilecek iktisadi kıymetin değeri 2.000 4.400
 

10-Şüpheli Alacak Tutarı

(VUK Md.323)

2022 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2023 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

4.000 8.900

 

 11-En az ceza haddi(VUK Md.323)
2022 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2023 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

– Damga vergisinde

– Diğer vergilerde

25

50

55

110

 

12-Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

2022 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2021 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

Birinci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri 320 700
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 190 420
3 – İkinci sınıf tüccarlar 95 210
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 43 95
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 25 55
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 12 26
İkinci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri 170 370
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 95 210
3 – İkinci sınıf tüccarlar 43 95
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 25 55
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 12 26
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 6,80 15

 

13-Özel Usulsüzlük Cezası (VUK Md.353)

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası) 2022 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

2023 Yılında

Uygulanan Tutar (TL)

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 500 2.200
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 250.000 1.100.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 500 2.200
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 25.000 110.000
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 250.000 1.110.000
4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 500 1.100
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 12.000 26.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 600 1.300
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.900

 

380.000

4.200               

 

 

840.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 2.500 5.500
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.900 4.200
11-Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellefler adına

– Alt sınır

– Üst sınır

 

 

68.000

680.000

 

 

150.000

1.500.000

 

14- Damga Vergisinde (VUK Md.355)

Damga Vergisinde 2022 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

2023 Yılında

Uygulanan Tutar (TL)

Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 4,20 9

 15-Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 107/A,256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun  98/A maddesi hükmüne  uymayanlar için ceza 2022 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

2023 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 3.400 7.500
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.700 3.700
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 880 1.900
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.000 4.400
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.000 2.200
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 530 1.180
Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara  uymayanlara (üst sınır) 1.3000.000 2.800.000
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara (işleme konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 2.500.000 5.500.000

  10-İzaha Davet

Madde 370 İzaha Davet 2022 Yılında

Uygulanan Miktar(TL)

2023 Yılında

Uygulanan Miktar(TL)

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı (VUK.370 İzaha Davet) 148.000 320.000
Ek Madde 1-Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 6.800 üzeri 15.000 üzeri
Ek Madde 1-376 ıncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 6.800 ve altı 15.000 ve altı
Ek Madde 11- Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 6.800 üzeri 15.000 üzeri

544 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği için  tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 01.01.2023