Bülten 2023

Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Maktu Harç Oranları 7344 Karar Sayılı Cumhur Başkanı Kararı ile Yeniden Belirlendi

BÜLTEN 2023-86

492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI TARİFELERDE YER ALAN MAKTU HARÇ TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ

7 Temmuz 2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7344 Karar Sayılı Cumhur Başkanı Kararı ile “492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar” ile,

492 sayılı Harçlar Kanununu bağlı, (9) sayılı tarifenin “II-Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 50 oranında artırılmış, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu karar 7 Temmuz 2023 günü yürürlüğe girmiştir.

13/07/2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 93 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile artırılması üzerine yeni belirlenen tutarların ilan edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

15.07.2023