Bülten 2022

Tecil Faizi Oranlarının Artışına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği

BÜLTEN 2022-141

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN TECİL FAİZİ ORANLARININ ARTIŞINA İLİŞKİN TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ C SIRA NO.6

21 Temmuz 2022 gün ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri:C Sıra No:3) de;

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %24 olarak belirlendiği,

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%15) uygulanması gerektiği,

Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı (%15), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %24 tecil faizi oranı uygulanacağı,

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edileceği,

açıklanmıştır.

Bu tebliğ 21 Temmuz 2022 günü yürürlüğe girmiştir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

21.07.2022