Bülten 2021

2020 Yılında Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Türkiye’deki Kira Geliri Beyanı

BÜLTEN 2021-58

2020 YILINDA YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARI İLE TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN YABANCILARIN (DAR MÜKELLEFLERİN)  KİRA GELİRLERİNİN GELİR VERGİSİ BEYANI

1-GİRİŞ

Türkiye’de gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gerçek kişiler vergilendirme açısından tam ve dar mükellef ayırımına tabidir.

Tam mükellefler, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler.

Dar mükellefler ise sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler.

Tam Mükellef

Türkiye’de yerleşmiş olan veya yerleşmiş sayılan kişiler Gelir Vergisi Kanunu açısından “tam mükellef” kabul edilmektedir. İkametgahı Türkiye’de bulunanlar ve  bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar Türkiye’de yerleşmiş sayılır. Geçici ayrılmalar Türkiye’de oturma süresini kesmez resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları da tam mükellef olarak vergilendirilirler. Belli ve geçici bir görev veya iş için Türkiye’ye gelenler, Türkiye’de altı aydan fazla kalsalar dahi Türkiye’de yerleşmiş sayılmazlar.

 Dar Mükellef

Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişiler Gelir Vergisi Kanunu açısından “dar mükellef” kabul edilmektedir.

Yurtdışında çalışma ve oturma izni olan Türk vatandaşları da vergi uygulamaları bakımından “dar mükellef” olarak kabul edilirler.

Tam ve dar mükellef kişilerin Türkiye’de elde ettiği gelirler arasında mesken ve iş yeri kira gelirleri de bulunmaktadır. Bu gelirlere, Gelir Vergisi Kanununda gayrimenkul sermaye iradı denilmektedir.

2-BEYANNAME VERİLECEK VE VERİLMEYECEK HALLER

 2.1- Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olan Dar Mükelleflerden Beyanname Verecek Olanlar :

2.1.1- 2020 yılı içinde elde ettiği konut kira geliri 6.600 TL’lık istisna haddini aşanlar.

(180.000 TL’nin üzerinde kira ve diğer geliri olanlar bu istisnadan yararlanamaz.)

2.1.2- Kira geliri üzerinden kiracılar tarafından tevkifat yapılmayan ve 6.600 TL

istisnadan yararlanılmayan kira geliri 2.600 TL’yi aşanlar,

2.2- Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olan Dar Mükelleflerden Beyanname Vermeyecek Olanlar :

2.2.1- Tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan gayrimenkul sermaye iratları elde edenler.

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre; Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler kira ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, kira geliri elde edenlerin  gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. Bu ödemelerden % 20 oranında tevkifat yapılır.

Bu tevkifat oranı,  Covid-19 pandemi nedeniyle 31 Temmuz- 3 Aralık 2020 arasında % 5 olarak uygulanmıştır.

2.2.2Kira geliri üzerinden kiracılar tarafından tevkifat yapılmayan ve 6.600 TL istisnadan yararlanılmayan kira geliri 2.600 TL’yi aşmayanlar,

3-GAYRİSAFİ  KİRA GELİRLERİ NASIL BELİRLENİR

3.1- 2020 yılı içinde,  bu yıla veya geçmiş yıllara ilişkin olarak, tahsil edilen kira bedelleri 2020 yılı beyanına dahil edilir. Peşin tahsil edilen kiralar ilgili yıllarda beyan edilir. Elde edilmemiş kira beyan edilmez.

3.2- Kira bedelinin yabancı para cinsinden belirlendiği durumlarda, bedelin tahsil edildiği tarihte geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre kira geliri TL olarak  hesaplanır. Alınan çek bedelleri de nakden tahsilat sayılır.

3.3-Kira geliri,

3.3.1- Konutlarda her bir konut için 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edilmesi halinde,

3.3.2- İşyerlerinde ise, miktar sınırlaması olmaksızın,

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

3.4- Beyan edilecek yıllık kira geliri, binanın emlak vergisi değerinin %5’inden(emsal kira bedeli) düşük olamaz. Ancak, kiralanan binanın özel yetkili mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası varsa emsal kira bedeli uygulanmaz.

Binaların, mal sahiplerinin çocuklarının, ana-babalarının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi (her biri için ancak bir konut tahsisi için uygulanmaktadır) ve boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadiyle bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması hallerinde de emsal kira bedeli uygulanmaz.

3.5- Gayrimenkullere hisseli olarak sahip olunması halinde, her ortağın sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirlerini beyan etmesi gerekmektedir.

4-VERGİ MATRAHININ BELİRLENMESİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde gayrisafi kira gelirlerinden Gelir Vergisi Kanunu’nda indirimi kabul edilen giderlerin indirilmesinden sonra kalan tutar safi tutardır. Bu tutar vergi matrahını oluşturur.

Safi iradın belirlenmesinde, iki değişik gider yöntemi kullanılabilir.

– Götürü gider yöntemi,

– Gerçek gider yöntemi.

4.1- Götürü gider yönteminde, mükelleflerin beyan ettikleri kira gelirinden, varsa istisna tutarı düşüldükten sonra kalan kısmın % 15′i gider olarak indirilmektedir.

Bu yöntemi seçenler, giderlerini belgelendirmez ve herhangi bir gideri hasılattan indiremezler.

Bu yöntemi seçenler, iki yıl geçmedikçe bu yöntemden dönemezler.

4.2- Gerçek gider  yönteminde, gayrisafi hasılattan aşağıdaki giderler belgelendirilmek koşuluyla indirilebilir.

4.2.1- Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

4.2.2- Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri,

4.2.3- Kiraya verilen mal ve haklara müteallik sigorta giderleri,

4.2.4- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır. Ancak, indirilmeyen kısım 88′ inci maddenin 3′ üncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz),

4.2.5- Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları,

4.2.6- Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar (Amortismana tabi değer, malum ise maliyet bedeli, malum değilse, bina ve arazi için vergi değeri, diğer mallar için Vergi Usul Kanununun 267’nci maddesinin 3’üncü sırasına göre tespit edilen emsal değeridir) ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar (Bu harcamalar bir takvim yılı içinde Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde belirlenen tutarı (2020 yılı için 1.400 TL) aşıyor ise maliyet olarak dikkate alınabilir.).

4.2.7- Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri (Emlakın iktisadi değerini artıracak surette tevsii, tadili veya bunlara ilaveler yapılması için ihtiyar olunan giderler onarım gideri sayılmaz),

4.2.8- Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri,

4.2.9- Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

4.2.10- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli (kira indirimi gayri safi hasılattan bu maddenin 1 ila 9 ve 11 numaralı bentlerinden yazılı giderler düşüldükten sonra, kalan miktar üzerinden yapılır; kiranın indirilemeyen kısmı 88’inci maddenin 3’üncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz),

4.2.11- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

Gayrimenkul sermaye mahiyetindeki mal ve hakların kısmen kiraya verilmesi halinde, yukarıda yazılı giderlerden yalnız bu kısma isabet edenler hasılattan indirilebilir.

Para cezaları ve vergi cezaları hasılattan gider olarak indirilemez,

Bu yöntemi seçenler, yukarıda sayılan giderlerle ilgili belgelerini zamanaşımı süresince (5 yıl)  saklamaları  gerekir.

Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan 6.600 TL’lik istisnadan yararlanılabilmesi için, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayrisafi hasılattan indirilemez.

Vergiye tabi hasılata isabet eden indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir.

İndirilebilecek gider=(Toplam Gider*(Toplam Hasılat-İstisna 6.600 TL))/Toplam Hasılat

Örnek:30.000 TL mesken kira geliri elde edilmiştir. İstisna 6.600 TL. Bu gayrimenkulle ilgili olarak  16.000 TL gerçek gider yapılmıştır. Gerçek gider yöntemine göre indirilebilecek gider;

(16.000*(30.000-6.600))/30.000

=16.000*23.400/30.000=12.480 TL

Beyan edilecek gelir

Kira Geliri 30.000 TL
İstisna   6.600 TL
Kalan (30.000-6.600) 23.400 TL
İndirilebilecek gerçek gider 12.480 TL
Vergiye Tabi Gelir 10.920 TL

5-BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İNDİRİMLER

 Matrahın tespitinde yapılabilecek indirimlerden bazıları (GVK.Md.89).

5.1-Hayat/Şahıs Sigorta Primleri

Bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin %15’ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır.

Yıllık beyannamede matrahın tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri;

Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile,

Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin %100’ünden oluşmaktadır.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır (2020 yılı için (2.943*12=) 35.316 TL.

5.2-Eğitim ve Sağlık Harcamaları

Beyan edilen gelirin % 10′unu aşmaması,

Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları,

5.3-Bağış ve Yardımlar

5.3.1- Beyan Edilecek Gelirin %5’i ile Sınırlı Olarak İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar

Gelir vergisi mükellefleri; genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki illerde zikredilen kurum/kuruluş, dernek veya vakıflara yapılan bağış ve yardımların yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yaptıkları bağış ve yardımları yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerinden indirim konusu yapabilirler.

5.3.2- Tamamı İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar

5.3.2.1- Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirilebilecektir.

Okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu ve diğer tesisler ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılan ibadethane ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin yapımı veya bu tesislerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için yapılan bağış ve yardımların (harcamaların) herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın vergi matrahının tespitinde dikkate alınabilmesi için bu bağış ve yardımların genel bütçeye dahil daireler, özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köylere yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılan ibadethaneler ve/veya Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası veya faaliyetine devam etmesine yönelik yapılan bağış ve yardımların; anılan amaçlarla kurulmuş bulunan vakıf veya derneklere de yapılması mümkündür.

5.3.2.2- Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin tamamı beyan edilecek gelirden indirilebilecektir.

5.3.2.3- Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen çalışmalara ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirim konusu yapılabilecektir.

5.3.2.4- Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı indirim konusu yapılabilecektir.

5.3.2.5- İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı indirim konusu yapılabilecektir.

5.4- Sponsorluk Harcamaları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinin sekizinci bendine göre yapılan sponsorluk harcamalarının;

5.4.1- Amatör spor dalları için %100’ü,

5.4.2- Profesyonel spor dalları için % 50’si,

yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılabilecektir

5.5- Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar

Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bazı bağış ve yardımlar şöyledir;

5.5.1- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan bağışlar,

5.5.2- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna yapılan bağışlar ve yardımlar,

5.5.3- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna yapılan bağışlar,

5.5.4- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna yapılan bağışlar,

5.5.5-Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlar,

5.5.6- Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu kapsamında kurulan ormanlarda ağaçlandırma, bakım ve koruma masraflarının tamamı,

5.5.7- İlköğretim ve Eğitim Kanunu uyarınca yapılan bağışlar,

5.5.8-  Üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar.

6-2020 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi

Gelir Vergisi Kanununa göre 2020 yılında elde edilen gelirlere aşağıda yer alan vergi tarifesi uygulanarak gelir vergisi hesaplanır.

Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

22.000 TL’ye kadar % 15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası % 20
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası % 27
600.000 TL’nın 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası % 35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL fazlası % 40

 

7-Kira gelirlerinin beyanı ve ödemesi

Dar mükellef gerçek kişiler beyana tabi 2020 yılında elde ettikleri gayrimenkul sermaye iradını, 2021 Mart ayının 1-31. tarihleri arasında yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmek zorundadırlar.

Dar mükellefler beyannamelerini, Türkiye’de vergi muhatabı mevcut ise onun Türkiye’de oturduğu yerin vergi dairesine; Türkiye’de vergi muhatabı yoksa gayrimenkulün bulunduğu yer vergi dairesine vereceklerdir.

Kira geliri elde eden mükellefler,

-Vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri,

– Veya, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla,

– Veya, beyannamelerini taahhütlü posta ile,

-Veya, önceden hazırlanmış kira beyan sisteminden yararlanarak İnternet Vergi Dairesi şifresi kullanılarak (Şifre yoksa, herhangi bir vergi dairesine kimlikle başvurularak ücretsiz olarak alınabilir.) veya Kişiye özel hazırlanmış güvenlik soruları cevaplanarak giriş yapılabilir.

Kira geliri yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da bu sistemden yararlanabilmektedir. Bu bakımdan, vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunmadığında, internet vergi dairesinde hazırlanan kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda, şahıs adına vergi dairesinde mükellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Onaylanan kira beyanına ilişkin ödemeler anlaşmalı bankalardan veya tüm vergi dairelerinden yapılabilir.

Öte yandan, T.C. kimlik numarası, MERNİS sisteminde kaydı ve kira geliri yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayan dar mükellefler, Türkiye’de vergi muhatabı mevcut ise onun Türkiye’de oturduğu yerin vergi dairesine; Türkiye’de vergi muhatabı yoksa gayrimenkulün bulunduğu yer vergi dairesine açtıracakları mükellefiyet kaydı sonrası bu sistemi kullanabilirler.

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

8-Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Yönünden Gayrimenkul Kira Gelirleri

Gayrimenkul kira gelirleri, Türkiye’nin akdettiği Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının  (2.1.2019 tarihi itibariyle 85 ülke ile anlaşma mevcuttur)  ‘Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir’ başlıklı 6 ncı maddesinde ele alınmaktadır.

Anlaşmaların 6 ncı maddesi, esas olarak taşınmaz varlıkların  kiralanmasından elde edilen gelirlere ilişkin olup, gayrimenkulün bulunduğu devletin bu tür gelirleri vergileme hakkı bulunmaktadır.

Buna göre, Anlaşmaya taraf olan diğer devletin mukimlerince Türkiye’de bulunan gayrimenkullerden elde edilecek kira gelirlerinde vergileme, Türkiye’de iç mevzuatın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak olup, söz konusu Anlaşmalarda iç mevzuatı sınırlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Örneğin, Almanya’da yaşayan bir kişinin Türkiye’de sahip olduğu meskeni kiraya vermesi karşılığında elde edeceği gelir Türkiye’de, vergilendirilecektir.

Diğer taraftan, Türkiye’de dar mükellef olarak vergilendirilen mükellefler tam mükellef oldukları ülkede Türkiye’de elde ettikleri gayrimenkul kira gelirleri dolayısıyla ödeyecekleri vergiler, bu ülkelerle yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları çerçevesinde bulundukları ülkelerde mahsup ya da istisna edilecektir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

24.02.2021