Bülten 2021

Hatalı Düzenlenen e-Faturanın Kayıtlara Alınma Durumu

BÜLEN 2021-83

HATALI DÜZENLENEN E FATURANIN KAYITLARA ALINMASI VE BEYANLARA DAHİL OLUP OLAYACAĞI KONUSUNDA BİR ÖZELGE

Gelir İdaresi Başkanlığı Şanlıurfa Vergi  Dairesi Başkanlığı 03.12.2020 gün ve 93562567-105-36264 sayılı özelgesinde;

Düzenlenen e-Faturanın mal ve hizmet tutarının 579.729,12 TL olarak düzenlenmesi gerekirken hatalı olarak 579.729.115,00 TL olarak düzenlendiği, taraflar arasındaki iş ilişkisinden kaynaklı olarak sehven düzenlenmiş olan hatalı e-Faturanın iptal edilmesinin akabinde şirketçe e-Faturanın 579.729,12 TL (KDV hariç) olarak düzenlendiğinden bahisle, hatalı olarak düzenlenen söz konusu e-Faturanın yasal deftere kaydının yapılıp yapılmayacağı ile beyanlara dahil olup olmayacağı hususlarında Başkanlıklarından görüş talebinde bulunulduğu belirtilmiştir.

Bu görüş talebine verilen cevapta,  İlgili fatura e-Fatura sistemi üzerinde başarıyla iletilmiş olmasına rağmen, gerçekte bir mal veya hizmet alışı olmadığı halde düzenlendiği değerlendirilen faturaların, muhatabı tarafından kanuni defter kayıtlarına alınma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, muhasebe kayıtlarına alınmış olduğunun tespiti durumunda muhasebe kayıt ve düzeltme kuralları dikkate alınarak ters kayıt ile muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi de mümkün olduğu, söz konusu düzeltme kayıtlarının tevsik edici bilgi ve belgeleri olarak, muhatabı tarafından yapılan sistemsel veya harici itirazlara ilişkin bilgi ve belgeler, ilgililere ibraz edilmek bakımından muhasebe kayıtları ile birlikte muhafaza edileceği ve istenildiğinde ibraz edileceği, açıklanmıştır.

Sözü edilen özelge için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

20.04.2021