2022 Yılı Harçlar ve Harç Bedelleri

BÜLTEN 2021-192

2022 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR VE HARÇ BEDELLERİ

2022 yılında uygulanacak harçlar, 21.12.2021 gün ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 89 Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinde, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 olarak tespit edilmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2021 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 01.01/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

İlgili Genel Tebliğ ve ekine ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

23.12.2021