Bülten 2021

2021 Yılı Harç Bedelleri

BÜLTEN (2021-07 )

2021 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR VE HARÇ BEDELLERİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

2021 yılında uygulanacak harçlar, 29.12.2020 gün ve 31349 (Mükerrer 1) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 86 Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinde, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak tespit edilmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2020 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 01.01/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

İlgili Genel Tebliğ ve ekine ulaşmak için  tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2021