Bülten 2021

2021 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Miktar ve Oranları

BÜLTEN (2021-06)

2021 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ MİKTAR VE ORANLARI 

29 Aralık 2020 gün ve 31349 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 65 sayılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için belirlenen Damga Vergisi miktar ve oranları aşağıdadır.

I-Akitlerle İlgili Kağıtlar 2020 2021
A-Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar Binde Binde
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler 9,48 9,48
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) 1,89 1,89
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri 9,48 9,48
4. Tahkimnameler ve sulhnameler 9,48 9,48
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler 1,89 1,89
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler 1,89 1,89
7.(Ek:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) 9,48 9,48
8, (Ek:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri (0)* (0)*
9. (Ek:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler 9,48 9,48
10. (Ek:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:    
a.Taksitle satış sözleşmeler 9,48 9,48
b.Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (0)* (0)*
c.Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri  9,48 9,48
ç.Paket tur sözleşmeleri  9,48 9,48
d.Abonelik sözleşmeler  9,48 9,48
e.Mesafeli satış sözleşmeler  9,48 9,48
11.(Ek:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler  9,48 9,48
12.(Ek:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:  
a.Toptan elektrik satış sözleşmeleri  9,48 9,48
b.Perakende elektrik satış sözleşmeleri  9,48 9,48
13.(Ek:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:  
a.Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler  9,48 9,48
b.Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler  9,48 9,48
14.(Ek:6824/5. Md.Yürürlük:8.3.2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmesi (0)* (0*)
15.(Ek:6824/5. Md.Yürürlük:8.3.2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat taahhüt sözleşmesi (0)* (0)*
16.(Ek:6824/5. Md.Yürürlük:8.3.2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmesi (0)* (0)*
17.(Ek:6824/5. Md.Yürürlük:8.3.2017) Tapu denetimi hizmet sözleşmesi (*) (0)*

* 15.03.2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  13.03.2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı BKK Eki Kararın 2 nci maddesiyle ve bentlerde yer alan kağıtlar için uygulanan “binde 9,48” oranının “0“ (sıfır) olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

Akitlerle İlgili Kağıtlar 2020 2021
B-Belli Parayı İhtiva Etmeyen  Kağıtlar TL TL
1. Tahkimnameler 89,10 TL 97,20 TL
2. Sulhnameler 89,10 TL 97,20 TL
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan Sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) 500,80 TL 546,40 TL

 

II-Kararlar ve Mazbatalar 2020 2021       
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:  
a) Belli parayı ihtiva edenler Binde 9,48 Binde 9,48
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler 89,10 TL 97,20 TL
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları .(Ek:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez. Binde 5,69 Binde 5,69

 

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
2020 2021
aa) Makbuz senedi (Resepise) 30,70 TL 33,40 TL
ab) Rehin senedi (Varant) 18,10 TL 19,70 TL
ac) İyda senedi 2,90 TL 3,10 TL
ad) Taşıma senedi 0,80 TL 0,80 TL
b) Konşimentolar 18,10TL 19,70TL
c) Deniz ödüncü senedi Binde 9,48 Binde 9,48
d) İpotekli borç senedi, irat senedi Binde 9,48 Binde 9,48
2-Ticari Belgeler  
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 30,70 TL 33,40 TL
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri
2020 2021
ba) Bilançolar 68,70 TL 74,90 TL
bb) Gelir tabloları 32,90 TL 35,80 TL
bc) İşletme hesabı özetleri 32,90 TL 35,80 TL
c) Barnameler 2,90 TL 3,10 TL
d) Tasdikli manifesto nüshaları 13,40 TL 14,60 TL
e) Ordinolar 0,80 TL 0,80 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 13,40 TL 14,60 TL
     
     

 

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
2020 2021
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar Binde 9,48 Binde 9,48
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek:5766/10-ç md) (Yürürlük 06.06.2008) (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Binde 7,59 Binde 7,59
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler Binde 7,59 Binde 7,59
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar Binde 7,59 Binde 7,59
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
2020 2021
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 0,80 TL 0,80 TL
b) Vergi beyannameleri: .(Ek:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) (f) bendi dahil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)
2020 2021
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri 89,10 TL 97,20 TL
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri 119,00 TL 129,80 TL
bc) Katma değer vergisi beyannameleri 58,80 TL 64,10 TL
bd) Muhtasar beyannameler 58,80 TL 64,10 TL
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 58,00 TL 64,10 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler 119,00 TL 129,80 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 43,70 TL 47,60 TL
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 43,70 TL 47,60 TL
f) .(Değişik:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamelerin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler 69,70 TL 76,00 TL
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. 0,80 TL 0,80 TL

 

  2020 2021
Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 3.239.556,40 TL 3.534.679,90

65 Seri Nolu Damga Vergisi Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2021