Bülten 2021

2021 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve İşveren Maliyeti

BÜLTEN  (2021-01)

2021 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE  İŞVERENE MALİYETİ

30 Aralık 2020 gün ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Asgari Ücret Tespit Tespit Komisyonunun 28.12.2020 karar tarihli ve 2020/1 karar nolu kararında; işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 119,25 (yüzondokuz lira yirmi beş kuruş ) Türk Lirası olarak tespitine karar verilmiştir.

Buna göre; 2021 yılında uygulanacak aylık asgari ücret brüt (119,25*30=) 3.577,50 TL.’dir.

Aile,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 3.577,50
SGK PRİMİ % 14 500,85
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 35,78
GELİR VERGİSİ % 15 (*) 187,82
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 268,31
DAMGA VERGİSİ % 0 7,59 27,15
KESİNTİLER TOPLAMI 751,60
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.825,90

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 3.577,50
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) (***) 554,51
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 71,55
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ(****) 4.203,56

 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

Kapıcılar 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 ncü maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun IV. Bölümünün  (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)  

 

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 3.577,50
SGK PRİMİ % 14 500,85
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 35,78
KESİNTİLER TOPLAMI 536,87
NET ASGARİ ÜCRET 2.501,55

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 3.577,50
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) (***) 554,51
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 71,55
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ(****) 3.458,03

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Brimi Hakkında  Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (268,31) TL asgari geçim indirimi uygulanmıştır.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.01.2021