Bülten 2020

Kambiyo İşlemlerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) Oranı Yüzde 1 Den Binde 2 Ye İndirildi

BÜLTEN 2020-164

KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ (BSMV) ORANI YÜZDE 1 DEN BİNDE 2  YE İNDİRİLDİ

30 Eylül 2020 gün ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3031 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının  Eki Kararda, 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının e bendinde yer %1 (yüzde bir) ifadesi  binde 2 vergi şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik, 30.09.2020 tarihinden itibaren yürürlükte olacaktır.

Bilindiği üzere,

6802 sayılı Gider Vergisi Kanununun 28-33 maddeleri arasındaki hükümleri Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kanunu ile ilgilidir.

Kanunun 28 nci maddesinde “Mevzu, vergiyi doğuran olay” aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

“Madde 28

Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.

………….”

29 uncu maddede ise kanunun istisnaları sayılmaktadır. 30 uncu madde verginin mükellefleri olarak banka ve bankerlerle sigorta şirketleri olduğu açıklanmaktadır. Verginin matrahı 31 nci maddede belirlenmiştir. Buna göre, banka, banker ve sigorta şirketlerinin yapmış oldukları bütün işlemler nedeniyle kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralardır. Kambiyo alım ve satım işlemlerinde kambiyo satışlarının  tutarı vergiye matrah olur.

Vergi oranı ile ilgili 33 ncü maddede, verginin oranı % 15 olduğu, kambiyo işlemlerinde ise matrahın binde 1’i olduğu yer almaktadır.

Aynı maddede, Cumhurbaşkanı, %15 oranını %1’e  indirmeye veya kanuni seviyesine çıkarmaya, kambiyo işlemlerinde ise, sıfıra kadar indirmeye veya 10 katına kadar artırmaya yetkilendirilmiştir.

Bu oranlar, son olarak banka ve sigorta işlemlerinde %5 ve kambiyo işlemlerinde binde 2 olarak uygulanmakta iken, 24 Mayıs 2020 gün ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Mayıs 2020 gün ve 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde, 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının e bendi değiştirilmiş ve yayım tarihi itibariyle kambiyo işlemi  satış tutarı üzerinden %1 (yüzde bir) vergi alınacağı açıklanmıştır.

30 Eylül 2020 gün ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3031 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının  Eki Kararda ise, %1 (yüzde bir) ifadesi  binde 2, vergi şeklinde değiştirilmiştir.30.09.2020 tarihinden itibaren kambiyo satış işlemi vergisi binde 2 olarak uygulanacaktır.

Bu kararla, aşağıda yer verilen kambiyo satış işlemleri istisnası değişmemiştir.

1-Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2-Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3-Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

4-Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5-İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,

6-Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş  faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan  yurt dışında mukim kuruluşlara  yapılan kambiyo satışları

Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,30.09.2020