Bülten 2020

Mevduat Faizlerindeki Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarında Cumhurbaşkanı Kararıyla Yapılan Değişiklikler

BÜLTEN 2020-165

MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARINDA CUMHURBAŞKANI KARARIYLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde yer alan aşağıdaki tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir.

Yapılan değişiklik, 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenerek yapılmıştır.

“GEÇİCİ MADDE 2-31.12.2020 tarihine kadar(bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki gibi uygulanır.

“2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda % 5,

ii) l yıla kadar (l yıl dâhil) vadeli hesaplarda % 3,

iii) l yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,

iv) Enflasyon oranına  bağlı  olarak  değişken  faiz  oranı  uygulanan  l  yıldan  uzun  vadeli hesaplarda % 0,”

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda % 5,

ii) l yıla kadar (l yıl dâhil) vadeli hesaplarda % 3,

iii) l yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,”

Bu tevkifat oranları, 30 Eylül 2020 -31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacaktır.

NOT: Yukarda yazılı mevduat faiz oranları 1 Mayıs 2019-30 Eylül 2020 tarihleri arasında;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda % 15,

ii) l yıla kadar (l yıl dâhil) vadeli hesaplarda % 12,

iii) l yıldan uzun vadeli hesaplarda % 10,

iv) Enflasyon oranına  bağlı  olarak  değişken  faiz  oranı  uygulanan  l  yıldan  uzun  vadeli hesaplarda % 0,”

şeklinde uygulanmıştır.

Sözü edilen karara ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 30.09.2020