Bülten 2020

Mücbir Sebep Halinde Olanlarda KDV Kısmi Tevkifatı

BÜLTEN 2020-82

MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLANLARDA KDV KISMİ  TEVKİFATI

21.05.2016 gün ve  29718 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri Nolu KDV Uygulama Genel Tebliğinin  2 nci maddesi ile  KDV Uygulama Genel Tebliğinin 1/C.2.1.3.1 bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf ilave edilmiştir.

“213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.”

Buna göre, Korinovirüs nedeniyle, 518 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebep kapsamına giren mükelleflerin mücbir sebep hali devam ettiği sürede kısmi tevkifat kapsamındaki mal ve hizmet alımlarında düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Kısmi KDV tevkifatına tabi işler ve tevkifat yapacaklar listesi aşağıdadır

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.04.2020

 

Kısmi Tevkifata Tabi İşler ve Tevkifat Yapacaklar

İşlemin Nevi Tevkifat Yapacak Olanlar
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve   etüt-proje hizmetleri *BelirlenmişAlıcılar
Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler *BelirlenmişAlıcılar
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım   Hizmetleri *BelirlenmişAlıcılar
Yemek servi ve organizasyon hizmetleri *BelirlenmişAlıcılar
İşgücü temin hizmetleri (özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil) KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar
Yapı denetim hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar
Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve   ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar
Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri KDV Mükellefleri
Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu İşlemleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar
Servis taşımacılığı hizmeti KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar
Her türlü baskı ve basım hizmetleri *Belirlenmiş Alıcılar
Külçe Metal Teslimleri Hurdadan elde edilenler dışındaki Bakır, Alüminyum   ve Çinko külçe teslimleri 1.3.2013 tarihinden itibaren kurşun KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar
Bakır Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi İlk üretici ithalatçı   teslimi hariç KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar
Hurda ve Atık Teslimi(İstisnadan vazgeçilmesi halinde) KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde   edilen hammadde teslimi KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar
Pamuk, Tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar
Ağaç ve orman ürünleri teslimi KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

*1-Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,