Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemlerde Dikkate Alınacak Borç Tutarında Alt Sınır

BÜLTEN 2020-64

AMME ALACAĞI ÖDENMEDEN YAPILMAYACAK İŞLEMLERDE DİKKATE ALINACAK BORÇ TUTARINDA ALT SINIR

3 Mart 2020 gün ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de  Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca Yayımlanan  Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12)’ de, yer alan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanı tarafından, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde alt sınır olarak belirlenen 2.000,- liralık ödeme tutarı ile ödeme/işlemler sırasında vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınacak alacak türlerinin toplam tutarı için alt sınır olarak belirlenen 2.000,- liralık borç tutarı 5.000,-lira olarak değiştirilmiştir.

İlgili Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız 

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,03.03.2020