Bülten 2020

Koronavirüs Nedeniyle Mücbir Sebep Uygulaması Hakkında 518 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

BÜLTEN 2020-75

KORONA VİRÜS NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP UYGULAMASI HAKKINDA 518 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

24 Mart 2020 gün ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:518)” yayımlanmıştır.

Bu genel tebliğde, Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre;

1- Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesi

213 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden; ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin, tebliğin 3 üncü maddesinde sayılan sektörler;

(Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,  )

ve  İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin,

1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Not: Ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınır.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla birinci fıkradaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınır.

2-Yukarda sayılan mükelleflerin mücbir sebep nedeniyle ertelenecek mükellefiyetleri;

a-27/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken;

-Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil),

-Katma Değer Vergisi Beyannameleri,

30/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken;

-“Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması,

-İmzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın,

yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi,

bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/10/2020 Salı,

b-27/5/2020 tarihine kadar verilmesi gereken;

-Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil),

-Katma Değer Vergisi Beyannameleri,

1/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken;

-“Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması,

-İmzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın,

yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi,

bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/11/2020 Cuma,

c-26/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken;

-Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil),

-Katma Değer Vergisi Beyannameleri,

30/6/2020  tarihine kadar verilmesi gereken;

-“Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması,

-İmzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın,

yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi,

bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28/12/2020 Pazartesi,

günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

3-65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesi

65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmiştir.

Mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.

Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren

Sokağa çıkma yasağının, 1/4/2020 ila 30/6/2020 mücbir sebep tarihleri aralığında sona ermesi halinde,65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunan mücbir sebep hükümlerinden faydalanan mükellefler, tebliğin 3 üncü  maddesi kapsamında  bulunmaları koşuluyla, sona erme tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılır.

İlgili genel tebliği için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 25.03.2020