Bülten 2020

Mücbir Sebep Nedeniyle KDV İadesi Hakkında 32 Seri Nolu KDV Tebliği

BÜLTEN 2020-103

MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE KDV İADESİ HAKKINDA 32 SERİ NOLU KDV  TEBLİĞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) dan 8 Mayıs 2020 gün ve 31121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 32 Seri Nolu KDV  Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (VI/Ç-1) bölümünden sonra gelmek üzere “518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması” bölümü ilave edilmiştir.

İlave edilen bu bölümde, Koronavirüs (COVID-19) salgınından etkilenen 518 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile belirlenen mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi nedeni ile ilgili dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinin verilme süresi ileri tarihe uzatıldığı,

Mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerektiği,

Mücbir sebep döneminde de mükellefler ancak KDV beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle KDV iade talebinde bulunabileceği,

Yapılacak mahsuben ve nakden iade taleplerine  istinaden KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek “KDV İadesi Kontrol Raporu”nda yer alan sonuçlar bakımından mahsuben veya nakden iade yapılabileceği,

açıklanmaktadır.

1-Mahsuben iade talepleri

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade talebi genel esaslara göre yerine getirilir.

Alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;

– HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %12,5’i oranında,

– İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %25’i oranında,

– HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde % 50’si oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında

teminat verilmesi halinde yerine getirilir.

2-Nakden iade talepleri

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından nakden iade talebi genel esaslara göre yerine getirilir.

Alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi;

– HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %30’u oranında,

– İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %60’ı oranında,

– HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %120’si oranında

teminat verilmesi halinde yerine getirilir.

Not:

1-Mahsuben ve nakden iade taleplerinde,KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden nakden iade talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.

2-518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde yer alan KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihinin dolmasını müteakip bu bölümde yer alan düzenlemelerden yararlanılan iade taleplerine ilişkin olarak KDVİRA sistemi tarafından yeniden sorgulama yapılarak rapor üretilir ve mükelleflerin mücbir sebep kapsamındaki dönemlere ilişkin nakden ve mahsuben iade talepleri bu raporlar dikkate alınarak vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılır.

İlgili genel genel tebliği ve örneklerine ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,08.05.2020