Bülten 2020

2020 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi

BÜLTEN 2020-15

2020 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 27 Aralık 2018 gün ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 52 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde 2020 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları açıklanmıştır.

2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Ayrıca 22/12/2019 tarihli ve 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlar için 2020 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2019 yılı tutarları  % 12 (on iki) oranında artırılarak belirlenmiştir.

Buna göre, 1/1/2020 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir.

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Satır
Numarası
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 51.800’ü aşmayanlar 1 964 672 376 284 100
51.800’ü aşıp 90.800’ü aşmayanlar 2 1.059 739 413 313 110
90.800’ü aşanlar 3 1.156 806 451 341 120
1301 – 1600 cm³ e kadar 51.800’ü aşmayanlar 4 1.258 1.124 730 516 198
51.800’ü aşıp 90.800’ü aşmayanlar 5 1.846 1.384 803 566 217
90.800’ü aşanlar 6 2.014 1.510 875 618 237
1601 – 1800 cm³ e kadar 129.800’ü aşmayanlar 7 3.260 2.549 1.499 915 355
129.800’ü aşanlar 8 3.557 2.779 1.637 999 387
1801-2000 cm3 e kadar 129.800’ü aşmayanlar 9 5.136 3.955 2.325 1.384 545
129.800’ü aşanlar 10 5.603 4.316 2.536 1.510 594
2001-2500 cm3 e kadar 162.100’ü aşmayanlar 11 7.704 5.593 3.494 2.087 826
162.100’ü aşanlar 12 8.405 6.101 3.811 2.278 901
2.501-3.000 cm3 e kadar 324.400’ü aşmayanlar 13 10.741 9.345 5.838 3.140 1.152
324.500’ü aşanlar 14 11.719 10.194 6.369 3.426 1.257
3.001-3.500 cm3 e kadar 324.400’ü aşmayanlar 15 16.358 14.720 8.867 4.426 1.622
324.500’ü aşanlar 16 17.847 16.057 9.672 4.828 1.771
3.501-4.000 cm3 e kadar 519.200’ü aşmayanlar 17 25.720 22.210 13.080 5.838 2.325
519.200’ü aşanlar 18 28.060 24.228 14.271 6.369 2.536
4.001 cm3 e ve  yukarısı 616.500’ü aşmayanlar 19 42.097 31.568 18.696 8.403 3.260
616.500’ü aşanlar 20 45.924 34.438 20.396 9.166 3.557

 

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 15 yaş 12 – 3 yaş 16 ve yukarı yaş
2-Motorsikletler
100-250 cm3’e kadar 180 135 99 62 24
100-250 cm3’e kadar 372 282 180 99 62
100-250 cm3’e kadar 958 570 282 180 99
1.201 cm3 ve yukarısı 2.324 1.536 958 761 372

 

21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesine eklenen fıkralar uyarınca;

– (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 70 kW’ıgeçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,

b) 70 kW’ıgeçen fakat 85 kW’ıgeçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,

c) 85 kW’ıgeçen fakat 105 kW’ıgeçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,

d) 105 kW’ıgeçen fakat 120 kW’ıgeçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,

e) 120 kW’ıgeçen fakat 150 kW’ıgeçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,

f) 150 kW’ıgeçen fakat 180 kW’ıgeçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,

g) 180 kW’ıgeçen fakat 210 kW’ıgeçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,

h) 210 kW’ıgeçen fakat 240 kW’ıgeçmeyenler 17, 18 satır numaralarında,

ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,

yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında,

– (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 6 kW’ıgeçen fakat 15 kW’ıgeçmeyenler bu bölümün birinci satırında,

b) 15 kW’ıgeçen fakat 40 kW’ıgeçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,

c) 40 kW’ıgeçen fakat 60 kW’ıgeçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,

d) 60 kW’ıgeçenler bu bölümün dördüncü satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında

vergilendirilecektir.

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs 1.152 761 372
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı 1.536 958 570
  1901 cm³ ve yukarısı 2.324 1.536 958
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar 2.908 1.737 761
  26 – 35  kişiye kadar 3.487 2.908 1.152
  36 – 45  kişiye kadar 3.881 3.292 1.536
  46 kişi ve yukarısı 4.655 3.881 2.324
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg’a kadar 1.033 686 337
   1.501 –   3.500  kg’a kadar 2.091 1.212 686
   3.501 –   5.000  kg’a kadar 3.141 2.614 1.033
   5.001 – 10.000  kg’a kadar 3.487 2.962 1.389
   10.001 – 20.000  kg’a kadar 4.191 3.487 2.091
   20.001 kg ve yukarısı 5.242 4.191 2.436

7103 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan minibüs tanımının değiştirilmesi neticesinde oturma yeri onyedi kişiye kadar olan ve insan taşımak amacıyla imal edilmiş taşıtlar da minibüs olarak vergilendirilecektir.

7103 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkralar uyarınca;

– (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 115 kW’ıgeçmeyenler bu bölümün birinci satırında,

b) 115 kW’ıgeçenler bu bölümün ikinci satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında,

– (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında

vergilendirilecektir.

(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 (IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar 19.463 15.563 11.670 9.334
   1.151 –   1.800 kg’a kadar 29.200 23.354 17.515 14.011
   1.801 –   3.000 kg’a kadar 38.940 31.150 23.354 18.684
   3.001 –   5.000 kg’a kadar 48.679 38.940 29.200 23.354
   5.001 – 10.000 kg’a kadar 58.419 46.732 35.044 28.031
  10.001 – 20.000 kg’a kadar 68.157 54.522 40.886 32.700
  20.001 kg ve yukarısı 77.893 62.308 46.732 37.384

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları % 25 oranında uygulanır.

(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I/A) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 964 672 376 284 100
1301 – 1600 cm³ e kadar 1.678 1.258 730 516 198
1601 – 1800 cm³ e kadar 2.964 2.316 1.364 831 322
1801 – 2000 cm³ e kadar 4.670 3.596 2.114 1.258 496
2001 – 2500 cm³ e kadar 7.003 5.084 3.177 1.898 751
2501 – 3000 cm³ e kadar 9.766 8.495 5.307 2.854 1.048
3001 – 3500 cm³ e kadar 14.872 13.381 8.060 4.023 1.476
3501 – 4000 cm³ e kadar 23.383 20.191 11.891 5.307 2.114
4001 cm³ ve yukarısı 38.270 28.698 16.996 7.638 2.964

7103 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesine eklenen fıkra uyarınca;  (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 70 kW’ıgeçmeyenler birinci satırında,

b) 70 kW’ıgeçen fakat 85 kW’ıgeçmeyenler ikinci satırında,

c) 85 kW’ıgeçen fakat 105 kW’ıgeçmeyenler üçüncü satırında,

d) 105 kW’ıgeçen fakat 120 kW’ıgeçmeyenler dördüncü satırında,

e) 120 kW’ıgeçen fakat 150 kW’ıgeçmeyenler beşinci satırında,

f) 150 kW’ıgeçen fakat 180 kW’ıgeçmeyenler altıncı satırında,

g) 180 kW’ıgeçen fakat 210 kW’ıgeçmeyenler yedinci satırında,

h) 210 kW’ıgeçen fakat 240 kW’ıgeçmeyenler sekizinci satırında,

ı) 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

52 Seri Nolu MTV Genel Tebliği için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.01.2020