Bülten 2019

2020 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Vergi Usul Kanunundaki Hadler ve Ceza Miktarlarından Bazıları

BÜLTEN 2019-137

2020 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERGİ USUL

KANUNUNDAKİ

HADLER VE CEZA MİKTARLARINDAN BAZILARI 

27 Aralık 2019  gün ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 513 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde yer alan 2020 yılında uygulanacak Vergi Usul Kanunundaki had ve ceza miktarlarından bazıları aşağıdadır.

Bu had ve ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu hesaplamalar yapılırken 2019 yılı için tespit edilen %22,58 yeniden değerleme oranı dikkate alınmıştır.

1-İlanın Şekli (VUK Md.104)

2019 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2020 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

1-İlanın vergi dairesince yapılması 2.700 3.300
3-İlanın;

-Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

2.700-270.000

270.000 ve üzeri

3.300-330.000

330.000 ve üzeri

 

2-Tahakkuktan Vazgeçme (VUK.Mükerrer Madde 115)

2019 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2020 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

Tahakkuktan vazgeçme 33 40

 

3-Teminat Tutarı (VUK Md.153/A)

2019 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2020 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

Teminat Tutarı 120.000 140.000

 

4- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (VUK Md.177).

2019 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2020 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

1-Yıllık
-Alış tutarı 230.000 280.000
– Satış tutarı 320.000 390.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 120.000 140.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 230.000 280.000

5-Fatura düzenleme sınırı (VUK.Md.232).

2019 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2020 Yılında

Uygulanan   Tutar (TL)

Fatura Düzenleme Sınırı 1.200 1.400

 6-Amortismana tabi iktisadi kıymetin değeri

(VUK Md.313).

2019 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2020 Yılında

Uygulanan   Tutar (TL)

Doğrudan gider yazılabilecek iktisadi kıymetin değeri 1.200 1.400

7-Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Madde 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) 2019 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2020 Yılında

Uygulanacak

Tutar(TL)

Birinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 180 220
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 110 130
3 – İkinci sınıf tüccarlar 55 67
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 25 30
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 14,80 18
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 7 8,50
İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 98 120
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 55 67
3 – İkinci sınıf tüccarlar 25 30
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 14,80 18
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 7 8,50
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3,90 4,70

 

8-Özel Usulsüzlük Cezası (VUK Md.353)

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası) 2019 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2020 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 290 350
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 148.000 180.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 290 350
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 14.800 18.000
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 148.000 180.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 290 350
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 7.000 8.500
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 350 420
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası      1.100

220.000

1.300

260.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.480 1.800
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.100 1.300

 

9-Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 107/A,256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun  98/A maddesi hükmüne  uymayanlar için ceza 2019 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL

2020 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.900 2.300
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 980 1.200
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 490 600
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.300
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.200
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 600
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara (işleme konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.480.000 1.800.000

10-İzaha Davet

Madde 370 İzaha Davet 2019 Yılında

Uygulanan

Miktar(TL

2020 Yılında

Uygulanan Miktar(TL)

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı (VUK.370 İzaha Davet) 70.000 100.000

513 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 27.12.2019