2020 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Gelir Vergisi Kanunundaki Tutar, Oran ve İstisna Hükümlerinden Bazıları

BÜLTEN ( 2019-138)

2020 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK GELİR VERGİSİ KANUNUNDAKİ TUTAR, ORAN VE İSTİSNA HÜKÜMLERDEN BAZILARI

27 Aralık 2019 gün ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 310 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 2020 yılında Gelir Vergisi Kanununda uygulanacak tutar, oran, istisna hükümlerinden bazıları.

1-Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası (GVK.Md.21)

2019 Yılı İstisna

Tutarı TL

2020 Yılı İstisna

Tutarı TL

Binaların Mesken Olarak Kiraya Verilmesinden Bir Takvim Yılı İçinde Elde Edilen Hasılatın 5.400 6.600

2-Yemek İstisnası (GVK.Md.23/8)

2019 Yılı İstisna

Tutarı  TL

2020 Yılı İstisna

Tutarı TL

İşverenlerce, İş Yerinde Veya İş Yerinin Eklentilerinde Yemek Verilmeyen Durumlarda, Yemek Bedelinin İşverenlerce, Yemek Verme Hizmetini Sağlayan Mükelleflere(Örneğin Ticket Card Servislerine ) Yapılması Halinde 19,00+3,42 KDV =22,42 23,00+1,84 KDV =24,84

Bu miktardan fazla ödenen yemek bedelleri netten brüte gidilerek ücret olarak vergilendirilir.

3-İşverenlerin hizmet erbabına verdiği işyerine gidip gelme menfaat istisnası (GVK Md.23/10)

İşverenin hizmet erbabına verdiği işyerine gidiş ve dönüş menfaati 2019 Yılı İstisna

Tutarı  TL

2020 Yılı İstisna

Tutarı TL

10 12

 

4-Engellilik İndirimi

193 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan engellilik derecesi ve indirimi tutarları

Sakatlık Derecesi Sakatlık Oranı % 2019 Yılı İstisna Tutarı TL 2020 Yılı İstisna Tutarı TL
Birinci Derece Sakatlar 80 1.200 1.400
İkinci Derece Sakatlar 60 650 790
Üçüncü Derece Sakatlar 40 290 350

 

5-Ticari Kazanç Gider İndirimi(GVK Md.40)

 

193 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinin birinci fıkrasının; 2019 Yılı İstisna

Tutarı  TL

2020 Yılı İstisna

Tutarı TL

(1) numaralı bendinde yer alan gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 140.000
(7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç

 

   

160.000

 

Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde   300.000

 

6-Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar (GVK.Md.47/2).

2019 Yılı

Kira Bedeli TL

2020 Yılı

Kira Bedeli TL

Büyük Şehir Belediye Sınırları İçinde 9.000 11.000
Diğer Belediyelerde 6.000 7.000

7- Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler(GVK.Md.48).

2019 Yılı TL 2020 Yılı TL
Satın Aldıkları Malları Olduğu Gibi veya İşledikten Sonra Satanların Yıllık Alımları ve Satışlarının Aşmaması Gereken Tutar 120.000–180.000 140.000 – 220.000
Yukarıda Yer Alanların Dışındakilerin Gayrisafi İş Hasılatlarının Aşmaması Gereken Tutar 60.000 70.000
Yukarıda Yer Alan İşlerin Birlikte Yapılması Halinde, Yıllık Satış Tutarı İle İş Hasılatı Toplamının Aşmaması Gereken Tutar 120.000 140.000

 

8-Serbest Meslek Kazanç Gider İndirimi(GVK Md.68)

 

193 sayılı Kanunun 68 ncı maddesinin birinci fıkrasının; 2019 Yılı İstisna

Tutarı  TL

2020 Yılı İstisna

Tutarı TL

(4) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 160.000
Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde    

300.000

 

(5) numaralı bendinde yer alan gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı   140.000

 

9-Değer Artış Kazanç İstisnası(GVK. Mük.Md.80).

2019 Yılı

İstisna Tutarı TL

2020 Yılı

İstisna Tutarı TL

Mükerrer 80 inci Maddede Yer Alan Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç) 14.800 18.000

10-Arizi Kazanç İstisnası (GVK.Md.82).

2019 Yılı

İstisna Tutarı TL

2020 Yılı

İstisna Tutarı TL

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci Maddesinde Yer Alan Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı      33.000      40.000   

 11-Beyan Edilmeyecek Gelir (GVK.Md.86).

2019 Yılı

Tutarı TL

2020 Yılı

Tutarı TL

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı 2.200 2.600

12-Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Kazanç İndirimi Tutarı (GVK.Md 89/15).

2019 Yılı

Tutarı TL

2020 Yılı

Tutarı TL

Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık bir kısmı kazanç istisnasından yararlanamaz. 11.000 13.000

13-Gelir Vergisi Tarifesi (GVK.Md.103).

 A-2019 Gelir Vergisi Tarifesi

a-Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi  Tarifesi

18.000 TL’ye kadar % 15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası % 20
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası % 27
148.000 TL’dan fazlasının 148.000 TL’sı için 36.260 TL, fazlası % 35

b- Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

18.000 TL’ye kadar % 15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası % 20
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası % 27
98.000 TL’dan fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası % 35

B-2020 Gelir Vergisi Tarifesi

a-Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi  Tarifesi

22.000 TL’ye kadar % 15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası % 20
180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası % 27
600.000 TL’nın  180.000 TL’sı için 44.070 TL, fazlası % 35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL fazlası % 40

b- Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

22.000 TL’ye kadar % 15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası % 20
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası % 27
600.000 TL’nın 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası % 35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL fazlası % 40

14- Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31.12.2020 tarihine kadar devam etmesi uygun görülmüştür.

15-2019 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

a-193 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin, 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

b-193 sayılı Kanunun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.

c-İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2019 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 22,58’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 19,92’dir. Buna göre, 2019 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%22,58 / %19,92 =) % 113,35 olmaktadır.

d-Bu oranlar dikkate alındığında, 2019 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

e-Bu kapsamda, 2019 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından,  1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

e-Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

f-193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

310 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 27.12.2019