Bülten 2018

Bülten 2018-138 Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Sürekli Eğitim Yükümlülüğü İle İlgili Değişiklik

BÜLTEN 2018-138

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE SÜREKLİ EĞİTİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK

23 Kasım 2018 gün ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de  değişiklikler yapılmıştır.

Bilindiği üzere, Bağımsız Denetim Yönetmeliği 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış ve bu yönetmelikte 21.10.2014 gün ve 29152, 22.12.2015 gün ve 29570 ve 21.07.2017 gün ve 30130 sayılı Resmi Gazetelerde  yayınlanan yönetmelik değişiklikleri yapılmıştı.

Bağımsız Denetim Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacak bağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız denetçilerin; yetkilendirilmelerine, sicil kayıtlarının tutulmasına, yükümlülüklerine, sorumluluklarına, bunların Kurum tarafından incelenmesine ve denetlenmesine ve bunlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Bu değişiklikler, sürekli eğitim yükümlülüğü ile ilgili kısımlarda yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıdadır.

1-Yönetmeliğin 17 nci maddesinde Bağımsız Denetim  Siciline kayıt ve ilan  ile ilgili 3 ncü fıkrasındaki hüküm,

“(3) Faaliyet izni askıya alınanlar, denetim faaliyetinde bulunmayacağını beyan edenler ve sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler sicilde gayri faal olarak gösterilir.”

şeklinde olmuştur.

Değişen hüküm aşağıdadır.

“3-Faaliyet izni askıya alınanlar ve denetim faaliyeti durdurulanlar ile denetim faaliyetinde bulunmayacağını beyan edenler sicilde gayri faal olarak gösterilir.”

2- Aynı Yönetmeliğin Sürekli Eğitim  ile ilgili 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyen denetçiler, bu yükümlülüklerini yerine getirene kadar denetim yapamazlar ve denetim ekiplerinde görevlendirilemezler.”

3-Aynı Yönetmeliğin denetim  kuruluşlarına veya denetçilere yapılacak uyarı yaptırımları ile ilgili 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) 25 inci maddede öngörülen sürekli eğitim programlarını tamamlamayanların denetçi olarak faaliyet göstermesi veya denetim ekiplerinde görevlendirilmesi,” şeklindedir.

Değişen hüküm aşağıdadır.

f) ”25 inci maddede öngörülen sürekli eğitim programlarına katılım sağlanmadığının anlaşılması veya öngörülen süre sonunda eğitim programlarının tamamlanmaması,”

4-Aynı Yönetmeliğin İdari yaptırımlarla  ilgili diğer hükümler kısmında  43 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan hüküm aşağıdadır.

“c) Sürekli eğitim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi.”

5-Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 31/12/2016 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan ibare aşağıdadır.

“Denetçilere ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bağımsız denetçi olmak için 14 üncü madde uyarınca aranan diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla;

a) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ilgili mevzuatına göre kamu kurumlarından bağımsız denetime ilişkin lisans belgesini sınav sonucunda veya mevzuatında sınava ilişkin olarak tanınan istisnadan faydalanarak almaya hak kazanmış olanlar için,

b) Kamu kurumları tarafından, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı 2/11/2011 tarihinden önce ilan edilen bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar ile bunlara ilişkin 31/12/2012 tarihine kadar yapılacak tamamlayıcı sınavlar neticesinde lisans belgesi almaya hak kazananlar için,

sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatına ilişkin sınav konuları hariç olmak üzere “ve  31/12/2016 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde” 16 ncı maddede öngörülen sınav şartı aranmaz.”

İlgili değişiklik Yönetmeliği için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir