Bülten 2018

Bülten 2018-105 Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktiflerinde Yer Alan Taşınmazların Yeniden Değerlendirilmesi

BÜLTEN (2018-105)

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN TAM MÜKELLEF GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN AKTİFLERİNDE YER ALAN TAŞINMAZLARININ YENİDEN DEĞERLERİNİN TESPİTİ

6 Temmuz 2018 gün ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:500)” de 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen geçici 31 inci madde uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmiştir.

İlgili genel tebliğde;

– Yeniden değerleme yapabilecek mükelleflerin kim olduğu, – Yeniden değerlemeye tabi iktisadi kıymetlerin neler olduğu,

– Yeniden değerlemeye esas değerin nasıl tespit edileceği,

– Yeniden değerleme uygulamasının mükellefin isteğine bağlı olduğu ve zorunluluk arz etmediği,

– Yeniden değerlemenin hangi süreler arasında yapılabileceği,

– Yeniden değerlemenin nasıl yapılacağı,

– Yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değer artışının pasifte özel fonda gösterileceği ve % 5 oranında vergilendirileceği,

– Yeniden değerleme sonrası iktisadi kıymetin yeni değeri üzerinden amortismana tabi tutulacağı,

açıklamalarına yer verilmektedir

İlgili Genel Tebliğe Ulaşmak İçin tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,06.07.2018