Bülten 2018-104 7143 Sayılı Kanunun Yurt Dışından Getirilen Varlıklar İle Yurt İçinde Bulunan Varlıklara İlişkin Uygulama Esasları

BÜLTEN (2018-104)

7143 SAYILI KANUNUN YURT DIŞINDAN GETİRİLEN VARLIKLAR İLE

YURT İÇİNDE BULUNAN VARLIKLARA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

 

4 Temmuz 2018 gün ve 30468 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)” de 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmiştir.

Bu Tebliğ;

a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,

b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine,

c) Yurt dışından elde edilen bazı kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmesine

ilişkin açıklamaları kapsamaktadır.

İlgili Genel Tebliğe Ulaşmak İçin  Tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,04.07.2018