Bülten 2018Türkiye Muhasebe Standartları

Bülten 2018-123 Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı

BÜLTEN 2018-123

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) UYGULAMA KAPSAMINA İLİŞKİN KURUL KARARI

19 Eylül 2018 gün ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ nun kararında;

1-Aşağıdaki ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TFRS) uygulanmasına karar verilmiştir.

EKLİ LİSTE

1) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;

a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler,

b) Yatırım kuruluşları,

c) Kolektif yatırım kuruluşları,

d) Portföy yönetim şirketleri,

e) İpotek finansmanı kuruluşları,

f) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,

g) Varlık kiralama şirketleri,

h) Merkezi takas kuruluşları,

i) Merkezi saklama kuruluşları,

01/11/2014 Tarihli ve 29162 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 23/10/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/33] Sayılı Kurul Kararı ile değiştirilmiş şeklidir.

j) Veri depolama kuruluşları,

k) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

– Aktif toplamı on beş milyon ve üstü Türk Lirası.

– Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası.

– Çalışan sayısı elli ve üstü.

2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;

a) Bankalar,

b) Finansal kiralama şirketleri,

c) Faktöring şirketleri,

d) Finansman şirketleri,

e) Varlık yönetim şirketleri,

f) Derecelendirme kuruluşları,

g) Finansal holding şirketleri,

h) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler,

i) Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları.

3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

4) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.

2- Bağımsız denetime tabi olup, yukarıdaki ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Büyük  ve  Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının (BOBİ FRS) uygulanmasına, isteğe bağlı olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) da uygulayabileceğine karar verilmiştir.

Buna göre; 26/05/2018  tarihli  ve  30432  sayılı  Resmi Gazetede  yayımlanan  26/03/2018  tarihli  ve  2018/11597  sayılı  Bağımsız  Denetime  Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında  belirtildiği üzere aşağıdaki  üç  ölçütten  en  az  ikisinin  eşik  değerlerini  art  arda  iki  hesap döneminde aşan diğer şirketler bağımsız denetime tabi olacaklardır.

– Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası.

– Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası.

– Çalışan sayısı 175 kişi.

3- Yukarıdaki kapsama dahil olmayan kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik Kurum tarafından henüz bir TMS yayınlanmadığından bunların münferit/veya konsolide finansal tabloların hazırlanmasında yürürlükteki mevzuatın  uygulanmasına, ancak söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve/veya  konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak TFRS’leri ya da BOBİ FRS’yi uygulayabileceklerine karar verilmiştir.

Bu kararla, 26.08.2014 gün ve 29100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21.08.2014 gün ve 26 sayılı TMS Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı yürürlükten kalkmıştır.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.